Strona Główna BIP Strona Główna
styczeń
 

31.01.2012
GRA DECYZYJNA

W dniu 31.01.2012 r. w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu odbyła się gra decyzyjna poświęcona współdziałaniu w zakresie prowadzenia akcji kurierskiej przez samorządy terenu administrowanego przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu. Spotkanie stało się również okazją do omówienia spraw związanych z reklamowaniem służby wojskowej przez organy samorządowe oraz służby mundurowe. Zebranych zapoznano także z realizacją zadań w czasie profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, przede wszystkim z powołaniem do służby przygotowawczej, Narodowych Sił Rezerwowych oraz zawodowej służby wojskowej.

Zajęcia prowadził Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI, mjr Roman SŁAWIK, mjr Jerzy SELETA oraz p. Grażyna JĘDRZEJCZAK. W grze decyzyjnej uczestniczyli przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień, starostw powiatowych terenu administrowanego (miasto Kalisz, powiat kaliski, powiat jarociński, powiat pleszewski, miast Ostrów Wielkopolski, powiat ostrowski, powiat kępiński, powiat krotoszyński, powiat ostrzeszowski), powiatowych i miejskich komend policji i Poczty Polskiej.


30.01.2012
SZKOLENIE dot. KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ 2012

W dniu 30 stycznia w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu odbyło się szkolenie osób zatrudnionych przez starostów do zakładania ewidencji w czasie kwalifikacji wojskowej w 2012 r. Szkolenie prowadził mjr Jerzy Seleta. W czasie szkolenia omówiono zasady działania w systemie komputerowym SPIRALA KWALIFIKACJA oraz sposób wypełniania książeczek wojskowych. Osoby zatrudnione przez starostów zostały szczegółowo zapoznane z wprowadzaniem danych do systemu oraz ze sposobem pozyskiwania informacji na potrzeby założenie ewidencji. Przedstawiono także algorytm wypełniania karty ewidencyjnej. Ze sposobem działania w trakcie kwalifikacji zapoznani zostali także świetlicowi. W tym roku kwalifikacja prowadzona będzie na terenie naszego kraju w dniach 6 luty do 30 kwietnia.


28.01.2012
ŚWIĘTO POWIATU KALISKIEGO

W dniu 28 stycznia 2012 r. w Sali koncertowej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyły się obchody Święta Powiatu Kaliskiego. Gospodarzami uroczystości byli Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Mieczysław Łuczak oraz Starosta Kaliski Krzysztof Nosal. Podczas uroczystości wręczono Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego oraz Medale „Zasłużony dla powiatu kaliskiego". Obchody święta stały się znakomitą okazją do promocji służby wojskowej. Uroczystość uświetnił występ Orkiestry Wojskowej z Torunia.


27.01.2012
POŻEGNANIE ODCHODZĄCEGO DO REZERWY

W dniu 27 stycznia Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej Krupiński pożegnał odchodzącego z końcem stycznia do rezerwy kpt. Krzysztofa Gołyskiego. Kpt. Krzysztof Gołyski po 30 latach służby wojskowej zdecydował o przejściu do rezerwy. W życiu żołnierza ważne są dwie daty początek oraz koniec służby wojskowej. Ppłk Andrzej Krupiński podziękował za wieloletnią, ofiarną i oddaną służbę dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Życzył zdrowia, szczęścia w życiu osobistym oraz odnalezienia się w nowej, cywilnej rzeczywistości. Podkreślił również, iż służba wojskowa, dyscyplina wojskowa, osobiste zaangażowanie pomogą w przejściu z pracy w mundurze do pracy w cywilu.


24.01.2012
ŚWIĘTO WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO W POZNANIU

W dniu 24 stycznia 2012 roku odbyły się uroczystości pierwszego święta Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu. Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu reprezentowała delegacja żołnierzy i pracowników w składzie ppłk Andrzej Krupiński, mjr Roman Sławik, mjr Jerzy Seleta oraz p. Tomasz Sieklucki. Dnia 24 stycznia 1952 roku ukazał się „Rozkaz dzienny Nr 1” Wojskowego Komendanta Wojewódzkiego w Poznaniu kpt. Ludwika JANISZEWSKIEGO. Od tego też dnia, rozpoczęło się praktyczne funkcjonowanie Wojskowej Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu, która stanowiła podwalinę WSzW w Poznaniu. W celu upamiętnienia tego wydarzenia, Decyzją Nr 314/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 02 września 2011 roku, ustanowiono doroczne Święto Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu na dzień 24 stycznia. Gospodarzem uroczystości był szef WSzW w Poznaniu płk dr Zdzisław Małkowski, wśród zaproszonych gości obecni byli Szef Sztabu - Zastępca Szefa Inspektoratu Wsparcia - Pan gen. bryg. Ryszard SZCZEPIŃSKI, Wicewojewoda Wielkopolski - Pan Przemysław PACIA, Wiceprezydent Miasta Poznania Pan Jerzy KAYSER, Wicemarszałek Wielkopolski Pan Krzysztof GRABOWSKI, dowódcy i szefowie jednostek i instytucji wojskowych, przedstawiciele organów administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa wielkopolskiego, prezesi towarzystw, związków i stowarzyszeń kombatanckich, oficerowie rezerwy, byli żołnierze i pracownicy WSzW. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w Kościele Garnizonowym, pod przewodnictwem ks. Prałata Jana STANISŁAWSKIEGO, w intencji żołnierzy i pracowników wojska WSzW. Dalsza część uroczystości odbyła się w budynku Ligi Obrony Kraju. Wręczone zostały medale przyznane przez Ministra Obrony Narodowej oraz odznaczenia nadane przez szefa WSzW w Poznaniu. Grawertonem i medalem pamiątkowym z okazji 60 - rocznicy powstania Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu, Szef WszW wyróżnił prezesów, właścicieli firm oraz dyrektorów stowarzyszeń i szkół prowadzących klasy wojskowe. Medalem pamiątkowym z okazji 60 - rocznicy powstania Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu uhonorowano szefów WSzW, dowódców jednostek wojskowych, byłych szefów i zastępców WSzW w Poznaniu. Medalem pamiątkowym oraz odznaką „zasłużony żołnierz” wyróżniony został ppłk Andrzej KRUPIŃSKI. Medalem pamiątkowym z okazji 60 - rocznicy powstania Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu wyróżnieni zostali starosta kaliski Krzysztof NOSAL oraz prezydent Kalisza Janusz PĘCHERZ. Wśród przedsiębiorców południowej Wielkopolski wyróżniony został medalem pamiątkowym oraz grawertonem p. Jacek WICHORSKI. Podczas uroczystości nie zabrakło programu artystycznego. Mogliśmy podziwiać orkiestrę Reprezentacyjną Sił Powietrznych pod batutą mjr Pawła JOKSA oraz występ solistów Teatru Muzycznego w Poznaniu.23.01.2012
SPOTKANIE KOMBATANTÓW

W dniu 23 stycznia 2012 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach odbyło się spotkanie członków Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Gminnego Koła w Przygodzicach. Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu reprezentował mjr Jerzy Seleta. Zebranie poświęcone było podsumowaniu działalności związku w 2011 r. oraz określeniu celów na rok bieżący. W czasie spotkania zostały wręczone odznaczenia resortowe. Przedstawiciel komendy zapoznał zebranych z profesjonalizacją armii. Omówił problemy stojące przed administracją wojskową związane z naborem do Narodowych Sił Rezerwowych, służby przygotowawczej oraz służby zawodowej. Ze szczegółami przedstawiono szkolnictwo wojskowe, szczególną uwagę zwracając na terminy składania wniosków do uczelni oraz na kryteria obowiązujące w poszczególnych placówkach. Zebranie zakończyło tradycyjnie „łamanie się opłatkiem” i życzeniami noworocznymi.STYCZEŃ 2012
SPOTKANIA NOWOROCZNE

Spotkanie zorganizowane przez ZŻ WP w Ostrowie Wielkopolskim.

W dniu 12 stycznia odbyło się spotkanie opłatkowe Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Spotkanie odbyło się na Sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Staszica. Tradycyjnie rozpoczęto od minuty ciszy czcząc w ten sposób członków, którzy w ubiegłym roku „odeszli na wieczną wartę”. Następnie prezes związku zapoznał wszystkich zebranych z akcjami organizowanymi w 2011 roku oraz z planami działania w roku bieżącym. Zaproszeni goście złożyli życzenia noworoczne. Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu reprezentował mjr Jerzy Seleta. Przedstawił zebranym stopień realizacji zadań związany z profesjonalizacją armii. Zapoznał wszystkich z możliwością pełnienia czynnej służby wojskowej w ramach służby przygotowawczej, Narodowych Sił Rezerwowych, służby zawodowej oraz ze szkolnictwem wojskowym. Na zakończenie życzył zdrowia, szczęścia i wytrwałości w pracy na rzecz organizacji.

Spotkanie zorganizowane przez starostę ostrowskiego.

W piątek, 13 stycznia br. do Bursy Szkolnej przybyli przedstawiciele różnych kół i środowisk kombatanckich działających na terenie miasta i powiatu oraz weterani II wojny światowej. Stawili się między innymi kombatanci zrzeszeni w Związku Inwalidów Wojennych, Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Terenowym Kole Związku Sybiraków, Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, Kręgu Szarych Szeregów AK oraz Związku Byłych Żołnierzy Wojska Polskiego. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele służb mundurowych. Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu reprezentował ppłk Andrzej Krupiński. Wśród przedstawicieli lokalnych władz miasta i powiatu, obecni zastępca prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego Stanisław Krakowski oraz wicestarosta Tomasz Ławniczak. Spotkanie noworoczne jest znakomitą okazją do integracji różnych środowisk społecznych z władzami samorządowymi oraz przedstawicielami służb mundurowych.

Spotkanie zorganizowane przez prezydenta miasta i radę miejską w Kaliszu.

Wspólne witanie nowego roku stało się tradycją. W piątek 13 stycznia, na zaproszenie prezydenta Janusza Pęcherza oraz Grzegorza Sapińskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej do kaliskiego ratusza przybyli obywatele Kalisza, przedstawiciele wielu środowisk: polityki, nauki, kultury i sztuki, biznesu i duchowieństwa. Obecni byli także przedstawiciele służb mundurowych. Żołnierzy reprezentował wojskowy komendant uzupełnień ppłk Andrzej Krupiński. Zgodnie z tradycją stary rok podsumował i plany na nowy omówił prezydent Janusz Pęcherz. Przewodniczący rady miejskiej Grzegorz Sapiński w swym wystąpieniu apelował, by w każdym podejmowanym działaniu uwzględniać przyszłość Miasta. W nastrój noworoczny wprowadziły występy grup tanecznych oraz toast za pomyślność w nowy 2012 roku.

Spotkanie noworoczne w Liskowie.

W poniedziałek 16 stycznia 2012 r., na noworocznym spotkaniu licznie przybyłych gości powitał Przewodniczący Rady Gminy - Pan Aleksander Tomalak. Wśród obecnych byli Pan Witold Sitarz - Senator RP, Poseł na Sejm RP - Pan Leszek Aleksandrzak, Asystent Posła na Sejm RP Andrzeja Grzyba - Pani Agnieszka Walczak, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego - Pan Krzysztof Grabowski, Starosta Kaliski - Pan Krzysztof Nosal, Sekretarz Powiatu Kaliskiego - Pani Karina Krymarys, Wojsko reprezentował ppłk Andrzej Krupiński. Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele powiatowych jednostek organizacyjnych, księża, radni, sołtysi, przewodniczące kół gospodyń wiejskich oraz przedstawiciele stowarzyszeń i przedsiębiorcy działający na terenie gminy Lisków. Wójt Gminy Lisków - Pani Maria Krawiec w swoim wystąpieniu podsumowała samorządowe osiągnięcia minionego roku zwracając uwagę na rekordową ilość inwestycji, przedstawiła plany i zamierzenia na 2012 rok, podziękowała za współpracę, życząc wytrwałości w realizacji wytyczonych celów, śmiałych planów i odwagi w ich realizacji. Również obecni goście i przyjaciele gminy zabrali głos składając przede wszystkim najlepsze życzenia mieszkańcom gminy Lisków na 2012 rok.


11.01.2012
WRĘCZENIE KART POWOŁANIA DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

W dniu 11.01.2012 roku Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej Krupiński uroczyście wręczył pierwsze w tym roku karty powołania do służby przygotowawczej. Służba przygotowawcza rozpoczyna się w dniu 16 stycznia 2012 roku, planowane zakończenie przypada na dzień 30 kwietnia 2012 roku.
Służba przygotowawcza jest przepustką do Narodowych Sił Rezerwowych, a pasja i wyzwanie może zaowocować w przyszłości wojskową służbą zawodową.
W tym roku planuje się jeszcze powołać chętnych w korpusie szeregowych na dzień 7 maja oraz 3 września.
W korpusie podoficerów planowane jest powołanie w dniu 6 lutego oraz 2 lipca 2012 r.


10.01.2012
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ W LISKOWIE

We wtorek 10 stycznia 2012 r. na terenie Hali Sportowej w Liskowie pow. kaliski odbył się Turniej Piłkarski w Piłce Halowej klas pierwszych mundurowych terenu administrowanego przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu. Organizatorem turnieju byli Zespół Szkół nr 1 w Liskowie oraz Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu. Patronat honorowy imprezy objął starosta kaliski p. Krzysztof Nosal. Punktualnie o godz. 9.00 dyrektor ZS nr 1 w Liskowie Piotr Pasik wraz z szefem wydziału rekrutacji WKU w Kaliszu mjr Jerzym Seletą rozpoczęli turniej. Wśród drużyn piłkarskich rywalizowały zespoły z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica z Pleszewa, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach, Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie, Gimnazjum w Koźminku oraz Gimnazjum w Liskowie. Zespoły grały w składach pięcioosobowych: czterech graczy w polu i bramkarz. W całym turnieju obowiązywał system rozgrywek „każdy z każdym”. Rywalizację oceniano w dwóch grupach, w grupie szkół ponadgimnazjalnych i wśród gimnazjów. Prowadzono również punktację o wybór najlepszego strzelca i bramkarza zawodów. Rozgrywki rozpoczął mecz pomiędzy drużyną z Przygodzic oraz ZS nr 1 z Liskowa. Wszystkie mecze cechowała prawdziwa, sportowa rywalizacja w duchu „fair play”. Każdy z zawodników starał się być tym najlepszym, tą przysłowiową „lokomotywą” swojego zespołu. W trakcie turnieju znalazł się oczywiście czas na „wojskową grochówkę” przygotowaną przez organizatora ZS nr 1 w Liskowie. Twarda rywalizacja, zacięte pojedynki, chociaż zgodne z przepisami, były też nie raz przyczyną gwałtownych i ostrych starć zawodników. Nie obyło się też bez drobnych kontuzji. Wszyscy jednak zgodnie uważali, że wynik jest najważniejszy. Po czterech godzinach zmagań zawody dobiegły końca. Nadszedł czas nagród i wyróżnień. Wśród licznej rzeszy kibiców byli również starosta kaliski Krzysztof Nosal oraz wojskowy komendant uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej Krupiński. Kończąc zawody, starosta kaliski oraz komendant, podziękowali wszystkim zawodnikom za zaangażowanie, a organizatorom za profesjonalne przygotowanie turnieju. Nadszedł moment dekoracji zwycięzców i najlepszych indywidualnie zawodników. Pierwsze miejsce, w rywalizacji klas mundurowych, zdobyła drużyna ZS nr 1 w Liskowie w składzie Paweł Juszczak, Robert Kaźmierczak, Piotr Zając, Sebastian Drożdż, Kacper Szuszwalak, Mateusz Kasprzak, Michał Gorgolewski, Michał Maciejewski, Krystian Góra, Marek Jędrzejczak i Artur Skowroński. Puchar zwycięzcom wręczył starosta kaliski Krzysztof Nosal. Drugie miejsce zdobyła drużyna z Pleszewa, a na trzecim uplasowała się drużyna z Przygodzic. W rywalizacji szkół gimnazjalnych bezapelacyjnie wygrał zespół z Koźminka, natomiast drużyna z Liskowa była druga. Najlepszym strzelcem i wyróżnionym pucharem komendanta WKU w Kaliszu został zawodnik ZS nr 1, grający w koszulce nr 4, Sebastian Drożdż. Tytuł bramkarza nr 1 zdobył Michał Gorgolewski z Liskowa, który otrzymał puchar z rąk dyrektora Piotra Pasika. Wszyscy zawodnicy otrzymali drobne upominki ufundowane przez starostę i komendanta. Oczywiście całość zawodów zakończyło wspólne zdjęcie zawodników, trenerów, sędziów, organizatorów i patronów imprezy. Zorganizowana w dniu 10 stycznia impreza sportowa była pierwszą wśród klas o profilu wojskowym. Zasadniczy celem była integracja braci uczniowskiej, wymiana doświadczeń oraz wzajemne poznanie. Spotkanie młodzieży reprezentującej trzy powiaty: kaliski, pleszewski i ostrowski było okazją do zaprezentowania swojej szkoły. W przyszłości uczniowie tych klas chcą wstąpić w szeregi służb mundurowych, do policji, straży pożarnej lub wojska.


08.01.2012
WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

8 stycznia 2012 r. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra po raz dwudziesty. To jedna z największych akcji charytatywnych na świecie. W tym roku pieniądze ze zbiórki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu medycznego dla wcześniaków-noworodków. Czynnie w akcję włączyli się również kadra i pracownicy Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu. W porozumieniu z Kaliskim Sztabem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie komendy przeprowadzono zbiórkę pieniędzy w dniu 5 stycznia 2012 r. Komisyjnie zaplombowaną puszkę przygotowano do przekazania w dniu 08 stycznia 2012 r. Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy mieści się tradycyjnie w Kaliszu w Hali Arena przy ul. Hanki Sawickiej. W dniu 8 stycznia w godzinach południowych puszka z pieniędzmi zebranymi w WKU w Kaliszu została przekazana przez przedstawiciela kadry i pracowników p. Monikę Marcinkowską.