Strona Główna BIP Strona Główna
październik
 

31.10.2011
PAMIĘCI POLEGŁYCH

„Cześć Ich Pamięci” to główne motto corocznej akcji „Żołnierska Pamięć”

W dniu 31.10.2011 przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu złożyli wiązanki kwiatów oraz zapalili znicze, w imieniu Ministra Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, na grobach żołnierzy poległych w czasie misji w Afganistanie. Wspólnie z przedstawicielami 16. jarocińskiego batalionu remontu lotnisk złożono wiązanki i zapalono znicze na cmentarzu w Jarocinie na grobie ś.p. kpt. Daniela Ambrozińskiego. Delegacja WKU w Kaliszu złożyła wiązankę i zapaliła znicze na mogile kpr. Radosława Szyszkiewicza w Iwanowicach. Pamięć o poległych żołnierzach jest wciąż żywa w naszych sercach i umysłach. Pamiętamy dzisiaj i będziemy pamiętać w przyszłości.

 

 

 

 


28.10.2011
POŻEGNANIE ODCHODZĄCEGO DO REZERWY ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO

W dniu 28.10.2011 roku Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI , w obecności kadry i pracowników wojska oraz zaproszonych gości, zgodnie z ceremoniałem wojskowym, pożegnał odchodzącego do rezerwy żołnierza zawodowego – mjr Romana PLUTĘ – szefa wydziału. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej Krupiński zapoznał wszystkich zebranych z przebiegiem służby odchodzącego do rezerwy żołnierza. Mjr Roman PLUTA rozpoczął służbę wojskową w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie. Służbę zawodową pełnił w 55 Pułku Obrony Przeciwlotniczej w Szczecinie oraz w Wojskowej Komedzie Uzupełnień w Kaliszu. Ppłk Andrzej KRUPIŃSKI podziękował za wieloletnią, ofiarną służbę dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i życzył pomyślności, nieustającego zdrowia oraz odnalezienia się w nowej, cywilnej rzeczywistości. Za rzetelne i terminowe, wieloletnie wykonywanie zadań służbowych wojskowy komendant uzupełnień wyróżnił mjr PLUTĘ nagrodą pieniężną. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu płk dr Zdzisław MAŁKOWSKI wyróżnił odchodzącego do rezerwy szefa wydziału nagrodą rzeczową oraz listem gratulacyjnym. Uroczystość zakończyły życzenia składane przez koleżanki i kolegów oraz wspólne pamiątkowe zdjęcie.

 

 

 

 


21.10.2011
PODPISANIE LISTU INTENCYJNEGO

W dniu 21 pazdziernika 2011 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach odbyło się ślubowanie klas pierwszych, w sumie prawie 160 uczniów, w tym uczniów klas mundurowych, klasy wojskowej i zarządzania kryzysowego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele służb mundurowych za-ca Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim kom. Zbigniew Raczak oraz Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej Krupiński. Ślubowanie uczniów klas pierwszych odebrał Dyrektor ZSP CKU w Przygodzicach Dariusz Kaczmarek. W czasie uroczystości podpisany został list intencyjny pomiędzy Dyrektorem szkoły a Wojskowym Komendantem Uzupełnień.

 

 

 

 


17.10.2011
TARGI PRACY W OSTRZESZOWIE.

W dniu 17 pazdziernika 2011 r. w ramach „Tygodnia Kariery” w powiecie ostrzeszowskim odbyły się targi pracy. Swoje stoiska w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego uruchomili: Powiatowy Urząd Pracy, Poradnia, Psychologiczno - Pedagogiczna, Młodzieżowe Centrum Kariery, OHP, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu, Państwowa Straż Pożarna, Komenda Powiatowa Policji oraz Punkt Informacji Funduszy Europejskich. Uroczystego otwarcia III Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Ostrzeszowie dokonała Wicestarosta Zofia Witkowska. Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu reprezentowali kpt. Jerzy Sobczak oraz p. Agnieszka Szkudlarek. W ramach spotkań z żołnierzami rezerwy zaproponowano służbę w ramach Narodowych Sił Rezerwowych w kompanii przy Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Opolu oraz zawodową służbę wojskową w 10 Opolskiej Brygadzie Logistycznej. Stoisko wojskowe cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem osób chętnych do służby w mundurze.

 

 

 

 

 

 

 

 


15.10.2011
PROMOCJA W PLESZEWIE.

W dniu 15 października 2011 r. odbyła się promocja służby wojskowej na Rynku w Pleszewie. Promocja odbywała się w ramach V Zjazdu Koleżeńskiego Byłych Żołnierzy Zawodowych i Pracowników Cywilnych 20 Pułku Artylerii Pancernej. Promocja została przygotowana wspólnie przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu, 16 jarociński batalion remontu lotnisk oraz 5 Lubuski Pułk Artylerii z Sulechowa. Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu reprezentowali mjr Jerzy Seleta oraz kpt. Jerzy Sobczak. Żołnierze z Jarocina przybyli pod dowództwem por. Krzysztofa Górnasia, natomiast przedstawicielami jednostki z Sulechowa dowodził kpt. Krystiana Grodowskiego. W czasie spotkania z mieszkańcami Pleszewa zareklamowano służbę przygotowawczą, służbę w ramach Narodowych Sił Rezerwowych oraz służbę zawodową. Żołnierze 5 Lubuskiego Pułku Artylerii proponowali osobom zainteresowanym służbą wojskową i posiadającym uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych kat. C i C+E do udziału w kwalifikacjach na stanowiska do służby zawodowej. Namioty promocyjne cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców ziemi pleszewskiej. Równolegle z promocją na Rynku miasta odbywało się uroczyste spotkanie żołnierzy 20 Papanc, na terenie byłej jednostki wojskowej, zakończone rozdaniem medali pamiątkowych i wspólnym zdjęciem.

 

 

 

 

 

 

 

 


13.10.2011
KLASA MUNDUROWA W LISKOWIE.

W dniu 13 października 2011 r. w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie odbyła się uroczystość podpisania listów intencyjnych ze służbami mundurowymi. W tym roku pojawiły się po raz pierwszy klasy liceum ogólnokształcącego przygotowujące do pracy w służbach mundurowych. Listy intencyjne podpisane zostały z dyrektorem szkoły Piotrem Pasikiem w obecności starosty kaliskiego Krzysztof Nosal. Służby mundurowe reprezentowane były przez Straż Pożarną, Policję, Straż Miejską, Ligę Obrony Kraju oraz Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej. W imieniu wojska list intencyjny podpisał Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Andrzej Krupiński.

 

 

 

 


11.10.2011
PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ.

W dniu 11 października 2011 r. w godzinach wieczornych Parafia Garnizonowa w Kaliszu była następną w dekanacie kaliskim I, która przyjęła obraz Matki Bożej Jasnogórskiej. Na spotkanie z Maryją przybyły różne formacje służb mundurowych: żołnierze, policjanci, strażacy, funkcjonariusze Służby Więziennej, Straży Granicznej, Służby Celnej oraz Straży Miejskiej. Licznie stawili się kombatanci. Przybyli do Kalisza poprzedni Proboszczowie Parafii pw. Świętych Wojciecha i Stanisława. W uroczystościach uczestniczyli również żołnierze Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu oraz żołnierze 16 jarocińskiego batalionu remontu lotnisk.

 

 

 

 


10.10.2011
SPOTKANIE Z PRACODAWCAMI.

W dniu 10 października 2011 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarocinie na sali Cechu Rzemiosł Różnych odbyło się połączone spotkanie przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy, 16 Jarocińskiego Batalionu Remontu Lotnisk i Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu z pracodawcami żołnierzy rezerwy, którzy złożyli wnioski o zawarcie kontraktu na pełnienie służby w NSR. Spotkanie rozpoczęła uroczystość wręczenia kart skierowania do zawodowej służby wojskowej dwóm paniom, które ukończyły służbę przygotowawczą oraz odbyły trzydziestodniowe ćwiczenia w ramach NSR. W czasie spotkania Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Andrzej Krupiński zapoznał zebranych z reorganizacją Terenowych Organów Administracji Wojskowej oraz podstawowymi zadaniami stojącymi przed kierowaną przez niego instytucją. Następnie przedstawiciel dowódcy jednostki z Jarocina st. chor. szt. Adam Butlański zapoznał zebranych z zadaniami stojącymi przed żołnierzami NSR w czasie ćwiczeń rotacyjnych. Szef Wydziału Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu mjr Jerzy Seleta przedstawił dokumenty normatywno-prawne dotyczące Narodowych Sił Rezerwowych oraz zapoznał pracodawców z świadczeniami przysługującymi im, w przypadku odbywania ćwiczeń wojskowych przez ich pracowników.

 

 

 

 


04.10.2011
KWALIFIKACJE DO KOMPANII NSR PRZY WSZW W OPOLU.

W dniu 04 października br. odbyły się kwalifikacje do Narodowych Sił Rezerwowych do kompanii przy Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Opolu. Po raz pierwszy do kwalifikacji przystąpili żołnierze rezerwy z terenu administrowanego przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu. Kwalifikacje rozpoczęto spotkaniem z ppłk Stanisławem Maksymowiczem, który szczegółowo przedstawił zakres zadań stojących przed żołnierzami NSR, sposób prowadzenia kwalifikacji oraz zapoznał z aktami normatywno-prawnymi dotyczącymi Narodowych Sił Rezerwowych.

Następnie na obiektach 10 Brygady Logistycznej w Opolu odbył się sprawdzian z wyszkolenia fizycznego. W trakcie sprawdzianu oceniano cztery konkurencje: bieg na czas na odległość 1000 m, uginanie ramion, czyli popularne pompki, skłony tułowia oraz bieg wahadłowy 10x10. Wszyscy żołnierze pomyślnie zdali egzamin.

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu płk dypl. Andrzej Kućmierz podpisał kontrakty na pełnienie służby w ramach NSR z żołnierzami rezerwy, natomiast przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu mjr Jerzy Seleta wręczył karty przydziału kryzysowego.

W tym samym dniu wszyscy nowo przyjęci żołnierze kompanii NSR przy WSzW w Opolu zostali umundurowani w 10 Brygadzie Logistycznej.

Kwalifikacje do Narodowych Sił Rezerwowych organizowane są w Opolu w 1 i 3 wtorek każdego miesiąca. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Wydziałem Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu w celu złożenia wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami, uzgodnienia terminu przeprowadzenia badań psychologicznych oraz wydania skierowania na kwalifikacje. Następny termin kwalifikacji to 18.10.2011 r. godz. 9.00.