Strona Główna BIP Strona Główna
- PETYCJE
 

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu rozpatruje petycje na zasadach i trybie określonym w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195).

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Petycja może być złożona w interesie:

  • 1. publicznym;
  • 2. podmiotu wnoszącego petycję;
  • 3. podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

  • 1. zmiany przepisów prawa,
  • 2. podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
pisemnie na adres:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu
Plac Św. Józefa 5
62-800 Kalisz

- elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP;
- faksem 261612831;
- osobiście w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu, Plac Św. Józefa 5.

Petycja powinna zawierać:

- oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów,w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję);

- wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji (jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów);

- oznaczenie adresata petycji;

- wskazanie przedmiotu petycji.

Petycje pozostawia się bez rozpatrzenia, w których nie wskazano:

- podmiotu wnoszącego petycję;
- miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję;
- adresu do korespondencji.