Strona Główna BIP Strona Główna
kwiecien
 

07.04.2015
NABÓR DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

 

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu przyjmuje wnioski o powołanie do służby przygotowawczej. Do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego aktualne wykształcenie oraz kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje np.: prawo jazdy kat. C, C+E, ratownik medyczny, nurka, skoczka spadochronowego, operatora maszyn inżynieryjnych itp.

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, mająca orzeczoną zdolność do czynnej służby wojskowej (kat. zdrowia A), wiek co najmniej osiemnaście lat i w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych wykształcenie co najmniej gimnazjalne.

W okresie 4-miesięcznego szkolenia żołnierz otrzymuje bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną oraz miesięczne uposażenie w wysokości 750 złotych brutto. Po otrzymaniu karty powołania do pełnienia czynnej służby wojskowej następuje ustawowa ochrona stosunku pracy. Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

Szkolenie w ramach służby przygotowawczej w korpusie szeregowych realizowane jest w ośrodkach szkolenia w Poznaniu, Wrocławiu, Toruniu, Grudziądzu, Zegrzu, Koszalinie, Dęblinie, Ustce. Obecnie prowadzony jest nabór na szkolenie, które rozpocznie się 5 maja i zakończy 28 sierpnia. Ilość zadań uzupełnieniowych do poszczególnych ośrodków szkolenia została zwiększona w związku z czym Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu będzie miał możliwość powołania większej ilości osób zainteresowanych pełnieniem służby przygotowawczej w korpusie szeregowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 261 612 811 lub na stronie internetowej www.kalisz.wku.wp.mil.pl w zakładce SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA.


Wniosek do pobrania

Autor tekstu: mjr Jerzy Sobczak


30.04.2015
ELEWI ZAKOŃCZYLI SZKOLENIE

W dniach 29-30 kwietnia br. zakończyło się szkolenie żołnierzy służby przygotowawczej w korpusie szeregowych. W tych dniach przedstawiciele z WKU w Kaliszu przebywali w ośrodkach szkolenia w celu wręczenia elewom kart przydziału kryzysowego zgodnie z podpisanymi kontraktami z dowódcami jednostek wojskowych.

Ochotnicy rozpoczęli służbę na początku stycznia. Po miesiącu złożyli przysięgę wojskową, po czym przez kolejne dwa miesiące kontynuowali proces szkolenia podstawowego. Kolejnym etapem było szkolenie specjalistyczne zakończone egzaminami końcowymi w poszczególnych specjalnościach wojskowych.

W najbliższym czasie jako żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych odbędą ćwiczenia rotacyjne i będą mogli ubiegać się o powołanie do zawodowej służby wojskowej. Niektórzy z nich deklarują nawet chęć ubiegania się o powołanie do służby w jednostkach desantowo-szturmowych.

Autor tekstu: mjr Jerzy Sobczak
Autor zdjęć: mjr Jerzy Sobczak, kpt. Jacek Wolf, Włodzimierz Seliga

 


 


28.04.2015
NOWY KIERUNEK STUDIÓW CYWILNYCH W WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ W WARSZAWIE

Wydział Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego uzyskał zgodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na otwarcia nowego, unikatowego w skali kraju kierunku studiów „obronność państwa”, na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym, a tym samym o rozpoczęciu rekrutacji na rok akademicki 2015/2016.

Proponowany profil kształcenia stanowi odpowiedź na potrzeby rynku pracy, na którym poszukiwani są absolwenci przygotowani do działalności związanej z obronnością państwa, szczególnie w zakresie organizowania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym w czasie pokoju, zagrożenia i wojny. Celem kształcenia na tym kierunku jest wyposażenie absolwentów w wiedzę i umiejętności rozumienia zdarzeń oraz procesów bezpieczeństwa i obronności w wymiarze: politycznym, ekonomicznym, militarnym, społeczno-kulturowym, ekologicznym i innym. Edukacja obejmuje także elementy wiedzy technicznej dotyczącej wybranych technologii wojskowych, potrzebnej do analizy, prognozowania i oceny ryzyka w zarządzaniu obronnością w Polsce, Europie i na świecie.

W ramach kształcenia na kierunku studiów I stopnia „Obronność państwa” oferuje się możliwość uzyskania jednej z czterech specjalizacji, dających unikatową wiedzę i umiejętności w obszarze:
• Zarządzania obronnością państwa;
• Systemu militarnego państwa;
• Zarządzania kryzysowego;
• Systemu pozamilitarnego państwa.

Osiągnięcie przez absolwenta specjalizacji w wybranej dziedzinie jednoznaczne będzie z uzyskaniem kompetencji umożliwiających zrozumienie i analizę różnorodnych zjawisk i procesów, związanych z funkcjonowaniem poszczególnych obszarów systemu obronnego państwa. Kompetencje te znajdą zastosowanie w pracy dla administracji rządowej i samorządowej, dla podmiotów gospodarczych oraz dla innych instytucji których działalność ma na celu zapewnianie bezpieczeństwa i ochrony w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Umiejętności nabyte przez absolwenta kierunku obronność państwa zapewnią mu także sprawność działania w pracy zawodowej, w zakresie zajęć administracyjnych, analitycznych i inspekcyjnych w dziedzinach innych niż profilowy obszar kształcenia.

Rekrutację na rok akademicki 2015/2016 prowadzi Wydział Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
im. Jarosława Dąbrowskiego
ul. Sylwestra Kaliskiego
00-908 WARSZAWA 49
www.wlo.wat. edu.pl

 


28.04.2015
POŻEGNANIE PANI IRMINY JARZĄBEK

W dniu 28 kwietnia 2015 r. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI na uroczystej zbiórce pożegnał odchodząca na emeryturę panią Irminę JARZĄBEK.

Pani Irmina JARZĄBEK w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kaliszu przepracowała 26 lat. Od 3 lipca 1989 r. wykonywała swoje obowiązki na stanowiskach w wydziale planowania mobilizacyjnego i administrowania rezerwami.

Za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków pani Irmina JARZĄBEK została wyróżniona brązowym medalem „Siły Zbrojne w służbie ojczyzny” oraz brązowym medalem „Za zasługi dla obronności kraju”.

Odchodzącej na emeryturę Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu wraz z żołnierzami i pracownikami wojska życzył dużo spokoju, stabilizacji i pewności jutra, podziękował za wzorowe wykonywanie powierzonych obowiązków oraz uhonorował listem gratulacyjnym i nagrodą pieniężną.

Autor tekstu: mjr Jerzy Sobczak
Autor zdjęć: Monika Marcinkowska

 


 


25.04.2015
70 ROCZNICA POWSTANIA JAROCIŃSKIEGO BATALIONU

29.04.1945 r. rozkazem nr 067 Tyłów Wojsk Powietrznych Wojska Polskiego rozpoczęto formowanie 1. Samodzielnego Inżynieryjno-Lotniskowego Batalionu w Dęblinie. W trakcie swojego istnienia batalion kilkakrotnie zmieniał swoje miejsce dyslokacji. Poprzez Malbork, Grudziądz i Konin w 1958 roku swoje miejsce znalazł w Jarocinie.

25.04.2015 r. o godzinie 12.00 uroczystym apelem rozpoczęto zasadnicze uroczystości związane z obchodami 70. rocznicy powstania 16 jarocińskiego batalionu remontu lotnisk. W uroczystości wziął udział szef wydziału mobilizacji i uzupełnień WSzW w Poznaniu ppłk Konrad STUBE oraz wojskowi komendanci uzupełnień: ppłk Andrzej KRUPIŃSKI i ppłk Ryszard GRZEŚKOWIAK.

Jubileuszowe obchody rozpoczęły się już w piątek uroczystą Mszą św. w kościele p.w. oo. Franciszkanów. W intencji 16. batalionu remontu lotnisk modlili się żołnierze, pracownicy wojska, przedstawiciele służb mundurowych, młodzież jarocińskich szkół oraz mieszkańcy Jarocina.

Kulminacyjnym punktem oficjalnej części uroczystości była defilada pododdziałów jarocińskiego batalionu, klas mundurowych Zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie, grup rekonstrukcyjnych z okresu Powstania Wielkopolskiego i Odolanowskiej Grupy Militarnej. Defiladę uwieńczyła prezentacja kołowego transportera opancerzonego ROSOMAK oraz wielozadaniowego pojazdu kołowego wysokiej mobilności HUMVEE z Centrum szkolenia Wojsk Lądowych z Poznania.

Tuż po zakończeniu oficjalnej części uroczystości odbył się rodzinny festyn towarzyszący, który licznie przyciągnął mieszkańców Jarocina i okolic. Tradycyjnie, dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz sprzętu i wyposażenia wojskowego, będąc nie lada atrakcją dla wszystkich, bez względu na wiek. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu wspólnie z jarocińską jednostką wystawiła stanowisko promocyjno-informacyjne dla osób zainteresowanych służbą wojskową oraz uzbrojeniem znajdującym się na wyposażeniu żołnierzy batalionu.

Autor tekstu: mjr Jerzy Sobczak
Autor zdjęć: mjr Jerzy Sobczak, szer. Joanna Szymkowiak

 

 


18.04.2015
75 ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ

W sobotę 18. kwietnia w Kaliszu odbyły się obchody 75. rocznicy zbrodni katyńskiej w których wziął udział Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI.

Uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji ofiar Katynia. Mszę celebrował delegat biskupa kaliskiego, ksiądz prałat Jacek Plota, prepozyt kapituły kolegiackiej w Kaliszu w asyście ks. płk. w st. spocz. Tadeusza Pałuski. Przed nabożeństwem program okolicznościowy zatytułowany „Impresja Katyńska” przedstawili słuchacze Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury w Kaliszu, a oprawę muzyczną zapewnił chór „Dysonans” pod kierunkiem Izabeli Pietrzak. Nie zabrakło pocztów sztandarowych organizacji kombatanckich, kaliskich szkół, harcerstwa i służb mundurowych, władz miasta i województwa oraz członków Stowarzyszenia "Rodzina Katyńska".

Po mszy świętej uczestnicy uroczystości przeszli do ogrójca klasztoru jezuitów przy ul. Stawiszyńskiej, gdzie złożone zostały wiązanki kwiatów i zapalone znicze pamięci pod pomnikiem katyńskim. Okolicznościowy referat wygłosił Leszek Tomczak, zastępca prezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego w Kaliszu. Odbył się również apel pamięci, który odczytał mjr Tomasz Frydrych, oficer Straży Granicznej, a kompanię honorową wystawił Zespół Szkół Ekonomicznych im. generała Mieczysława Makarego Smorawińskiego, zamordowanego w Katyniu.

W 1940 roku z rąk NKWD w Kozielsku, Starobielsku, Ostaszkowie, Katyniu, Charkowie, Kalininie, Kuropatach i więzieniach na Ukrainie bestialsko zamordowanych zostało blisko 22 tysiące Polaków. Wśród nich było także około 200 kaliszan, między innymi oficerów wojska, policjantów, czy pracowników służby więziennej.

Opracowano na podstawie strony internetowej: www.kalisz.naszemiasto.pl

 

 


17.04.2015
KIERMASZ ZAWODÓW W KROTOSZYNIE

17 kwietnia 2015 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie odbył się Kiermasz Zawodów pt. „Wybieram przyszłość z Kołłątajem”. Dzięki takim spotkaniom młodzi ludzie mają możliwość lepszego przygotowania się do nie łatwego w dzisiejszych czasach wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia.

Uczniowie klas II i III mieli okazję zdobyć informacje na temat takich zawodów jak: psycholog, farmaceuta, lekarz, dietetyk, żołnierz zawodowy, strażak, policjant czy też florysta. Ponadto szkoła zaprosiła również przedstawicieli uczelni wyższych i studentów różnych kierunków. Uczniowie mieli także możliwość uczestniczenia w ciekawych zajęciach prowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie. Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyły się warsztaty zaprezentowane przez Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Kaliszu.

Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu reprezentował oficer wydziału rekrutacji kpt. Jacek WOLF, który przedstawił uczniom bogatą ofertę edukacyjną oraz zasady naboru do wszystkich uczelni wojskowych, a także pozostałych form służby wojskowej.

Tekst: kpt. Jacek WOLF

Foto: na podstawie: www.liceumkollataj.edu.pl


16-17.04.2015
KALISKIE TARGI PRACY

16 i 17 kwietnia w Kaliskim Ratuszu odbyły się Targi Pracy, podczas których nie tylko bezrobotni, ale również przyszli absolwenci szkół, mogli poznać oferty przygotowane przez 27 firm.

W targach wzięła udział również Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu. Mjr Jerzy SOBCZAK i Maria GARCAREK przez dwa dni informowali zainteresowane osoby na temat zasad naboru do służby wojskowej. O możliwość zatrudnienia dopytywały się osoby, które nie miały odbytej żadnej z form czynnej służby wojskowej oraz żołnierze rezerwy.

Targi Pracy były okazją do zapoznania się z nie tylko z ofertami firm ale także z ich potrzebami i wymaganiami jako pracodawców, co pozwoli osobom poszukującym pracy na oszacowanie swoich szans jako potencjalnych kandydatów na pracowników i określenie własnej ścieżki zawodowej.

Autor tekstu: mjr Jerzy Sobczak
Autor zdjęć: mjr Jerzy Sobczak, Maria Garcarek

 

 


09.04.2015
POWOŁANIE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

W dniu 9 kwietnia br. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kaliszu wydano pierwsze karty powołania do służby przygotowawczej, która rozpocznie się 5 maja.

Ochotnicy po złożeniu wniosku i uzyskaniu rekomendacji zostali skierowani na badania psychologiczne. Po ich zaliczeniu Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI powołał ochotników do służby przygotowawczej.

Pierwszym etapem pobytu żołnierzy (elewów) służby przygotowawczej będzie trzymiesięczne szkolenie podstawowe. W trakcie tego szkolenia żołnierze składają przysięgę wojskową, poznają zasady regulaminowe i dyscyplinarne, budowę i zasady obchodzenia się z bronią, przejdą szkolenie medyczne, saperskie, inżynieryjne, taktyczne i ogniowe. Kolejnym etapem jest szkolenie specjalistyczne w konkretnych specjalnościach wojskowych.

Pełnienie służby przygotowawczej kończy się egzaminem, który będzie podstawą do ubiegania się o stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych lub w rezerwie. Służba przygotowawcza ma charakter całkowicie dobrowolny i dotyczy zarówno mężczyzn jak i kobiet.

Autor tekstu: mjr Jerzy Sobczak
Autor zdjęć: Maria Garcarek, Włodzimierz Seliga

 

 


02.04.2015
KWALIFIKACJA WOJSKOWA W POWIECIE KĘPIŃSKIM

Dnia 30 marca 2015 r. rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa w powiecie kępińskim i trwać będzie do dnia 16 kwietnia 2015 r. Powiatowa Komisja Lekarska w Kępnie znajduje się w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie – Mianowice 2h (pomieszczenia Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności) i pracuje codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 18.00.

Komisja orzeka o kategorii zdrowia stających do kwalifikacji kobiet i mężczyzn z terenu miasta i gminy Kępno, a także z gmin: Bralina, Perzowa, Łęki Opatowskiej, Baranowa, Rychtala i Trzcinicy.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia. Kwalifikacji podlegają także kobiety urodzone w latach 1991-1996 oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2014/2015 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół.

Osobom stającym do kwalifikacji została założona ewidencja wojskowa oraz wydane zostały wojskowe dokumenty osobiste (książeczki wojskowe). Wszyscy zostali zapoznani z ochotniczymi formami służby wojskowej: służbą przygotowawczą, służbą w ramach NSR oraz służbą kandydacką i zawodową.

Podczas kwalifikacji wojskowej obowiązki przedstawiciela Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu realizuje kpt. Jacek Wolf.

Tekst: kpt. Jacek WOLF
Foto: kpt. Jacek WOLF, Kamil FIGIEL