Strona Główna BIP Strona Główna
- PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW
 

PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SKARG I WNIOSKÓW

Podstawa prawna:

Skargi i wnioski wpływające do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu załatwiane są zgodnie z przepisami:
- działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23);
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46).

Skargi i wnioski można składać:

- pisemnie na adres: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu , 62-800 Kalisz Plac Św. Józefa 5;
- elektronicznie za pośrednictwem ePUAP: www.epuap.gov.pl
- faksem : 261 612 831
- osobiście w siedzibie urzędu: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu , 62-800 Kalisz Plac Św. Józefa 5;

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu przyjmuje interesantów: w poniedziałki od godz. 15:00 do godz. 17:00.

Przedmiotem skargi mogą być wszelkie czynności prawne i faktyczne lub też nie podjęcie czynności przez Urząd lub jego pracowników a w szczególności może nim być:

- zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań;
- naruszenie praworządności;
- naruszenie interesów skarżących;
- przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw;
- mogą być również inne okoliczności, z których wynika niezadowolenie z działania lub zaniechania działania Urzędu lub jego pracowników;
- mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom oraz ochrony własności, lepszego zaspokojenia potrzeb klientów.

Wymogi formalne skargi i wniosku:

Skarga lub wniosek powinny zawierać:
- imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego skargę lub wniosek,
- adres (wskazanie miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) wnoszącego skargę lub wniosek,
- treść skargi lub wniosku (treść może być wyrażona w sposób dowolny, przy czym istotne jest, aby można było na jej podstawie ustalić przedmiot skargi lub wniosku).

Skargę lub wniosek niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego skargę lub wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Szczegółowych informacji udziela nieetatowy inspektor ds. skarg i wniosków tel. 261 612 832