Strona Główna BIP Strona Główna
PRZYDZIAŁY ORGANIZACYJNO - MOBILIZACYJNE
 

PODSTAWY PRAWNE:

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm) – Dział IV

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek zmilitaryzowanych ( Dz. U. 2010 nr 41 poz. 234).

Przydziały organizacyjno – mobilizacyjne do jednostek przewidzianych do militaryzacji można nadać po wyrażeniu zgody przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień na wykazie imiennym dla osób zatrudnionych w istniejącej jednostce przewidzianej do militaryzacji lub w bazie formowania lub zakwalifikowania do służby w jednostce zmilitaryzowanej oraz poprzez nadanie karty przydziału wydanej na podstawie przysłanego zapotrzebowania na uzupełnienie potrzeb kadrowych jednostki zmilitaryzowanej.

Wykazy imienne sporządza się w 3 egzemplarzach: ezg. Nr 1 pozostaje w WKU, egz. Nr 2 przesyła do WKU właściwego ze względu na siedzibę jednostki organizacyjnej, egz. Nr 3 odsyła się do kierownika jednostki organizacyjnej.

Zapotrzebowanie w formie tabelarycznej sporządza się w dwóch egzemplarzach i przesyła do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na siedzibę formowania jednostki organizacyjnej lub jednostki zmilitaryzowanej. Po zakwalifikowaniu i nadaniu przydziałów w formie karty przydziału jeden egzemplarz zapotrzebowania po uzupełnieniu odsyła się do kierownika jednostki organizacyjnej.