Strona Główna BIP Strona Główna
- PPM
 

Pracownicze przydziały mobilizacyjne

Pracownicze przydziały mobilizacyjne nadaje się osobom posiadającym kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisk pracowniczych, określonych w etacie jednostki wojskowej na czas wojny, jeżeli:

1. w przypadku żołnierzy rezerwy - nie przewiduje się ich powołania do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

2. w przypadku pracowników - zajmują stanowiska, na których wymagane są kwalifikacje takie same lub podobne jak na stanowiskach pracowniczych określonych w etacie jednostki wojskowej na czas wojny;

3. w przypadku osób nie będących pracownikami - zamieszkują w pobliżu miejsca dyslokacji tej jednostki.

Nadanie pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych następuje po uprzednim złożeniu przez dowódcę jednostki wojskowej zapotrzebowania w zakresie pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych, do właściwego ze względu na siedzibę jednostki wojskowej Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

Wojskowy Komendant Uzupełnień, po konsultacjach z dowódcami jednostek wojskowych, na podstawie zapotrzebowań, nadaje pracownikom:

1. pracownicze przydziały mobilizacyjne na stanowiska pracownicze określone w etacie jednostki wojskowej na czas wojny, w której są zatrudnieni;

2. pracownicze przydziały mobilizacyjne na stanowiska pracownicze określone w etacie jednostki wojskowej na czas wojny, innej niż jednostka wojskowa w której są zatrudnieni.

W przypadku nadania pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych osobom innym niż wskazane powyżej Wojskowy Komendant Uzupełnień może zwrócić się do kierowników powiatowych urzędów pracy oraz pracodawców o wskazanie osób spełniających warunki do nadania pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych. W tym przypadku w oparciu o uzyskane dane oraz dane zawarte w ewidencji wojskowej, po konsultacji z zainteresowanym dowódca jednostki wojskowej, nadaje wytypowanym osobom pracownicze przydziały mobilizacyjne.

Fakt nadania pracowniczego przydziału mobilizacyjnego wojskowy komendant uzupełnień odnotowuje w ewidencji Wojskowej Komendy Uzupełnień, a właściwy dowódca jednostki stwierdza w rozkazie dziennym podległej mu jednostki.

Pracowniczy przydział mobilizacyjny podlega unieważnieniu, jeżeli osoba, której nadano ten przydział:

1. jest żołnierzem rezerwy i otrzymała przydział mobilizacyjny;

2. została powołana do czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem ćwiczeń wojskowych;

3. utraciła obywatelstwo polskie;

4. wyjechała na stałe za granicę;

5. odbywa karę pozbawienia wolności.

Wojskowy Komendant Uzupełnień, z urzędu lub na wniosek dowódcy jednostki wojskowej labo osoby, której nadano pracowniczy przydział mobilizacyjny, może w uzasadnionych przypadkach, unieważnić pracowniczy przydział mobilizacyjny, jeżeli nie narusza to możliwości mobilizacyjnych jednostki wojskowej.

Unieważnienia pracowniczego przydziału mobilizacyjnego dokonuje Wojskowy Komendant Uzupełnień z urzędu lub na wniosek właściwego dowódcy jednostki wojskowej.

Po unieważnieniu pracowniczego przydziału mobilizacyjnego wojskowy komendant uzupełnień:

1. niezwłocznie zawiadamia właściwego dowódcę jednostki wojskowej;

2. odbiera od osoby, której unieważniono pracowniczy przydział mobilizacyjny, kartę mobilizacyjną i niszczy ją protokólarnie oraz dokonuje odpowiednich adnotacji w ewidencji wojskowej.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej Dz.U.z 2004r. Nr 115, poz.1199 z późn. zm.