Strona Główna BIP Strona Główna
- ŻOŁNIERZY REZERWY
 

Powszechnemu obowiązkowi obrony podlegają wszyscy obywatele polscy zdolni ze względu na wiek i stan zdrowia do wykonywania tego obowiązku. Obywatel polski będący równocześnie obywatelem innego państwa nie podlega powszechnemu obowiązkowi obrony, jeżeli stale zamieszkuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach powszechnego obowiązku obrony obywatele polscy są obowiązani do:
1) pełnienia służby wojskowej,
2) wykonywania obowiązków wynikających z nadanych przydziałów kryzysowych i przydziałów mobilizacyjnych,
3) świadczenia pracy w ramach pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych,
4) pełnienia służby w obronie cywilnej,
5) odbywania edukacji dla bezpieczeństwa,
6) uczestniczenia w samoobronie ludności,
7) odbywania ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji i pełnienia służby w jednostkach zmilitaryzowanych,
8) wykonywania świadczeń na rzecz obrony na zasadach i w zakresie określonych w ustawie.

Ochotnicze spełnianie zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej jest prawem wszystkich obywateli polskich.

Przydział mobilizacyjny – to imienne wyznaczenie w czasie pokoju, żołnierza czynnej służby wojskowej (funkcjonariusza) lub żołnierza rezerwy na stanowisko służbowe lub do pełnienia funkcji wojskowej określonej etatem jednostki wojskowej, zgodnie z posiadaną specjalnością wojskową, kwalifikacjami zawodowymi lub innymi wymaganymi predyspozycjami.

Podstawę prawną do nadania przydziału mobilizacyjnego stanowi art. 59a ust.1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.

„Art. 59a. 1. Żołnierzy rezerwy, których w pierwszej kolejności przewiduje się powołać do czynnej służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, przeznacza się do tej służby przez nadanie w czasie pokoju przydziału mobilizacyjnego na stanowiska służbowe lub do pełnienia funkcji wojskowych, które są określone w etacie jednostki wojskowej i występują w czasie wojny”.

Przydziały mobilizacyjne nadaje się w pierwszej kolejności żołnierzom z nadanymi przydziałami kryzysowymi, żołnierzom rezerwy najmłodszym wiekiem, posiadającym najwyższe klasy kwalifikacyjne specjalistów wojskowych, zamieszkałym najbliżej miejsca dyslokacji jednostki wojskowej, do której mają być powołani w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, oraz ochotnikom.

Żołnierzom rezerwy, którym nadano przydziały mobilizacyjne w ramach etatowych potrzeb, wydaje się karty mobilizacyjne z czerwonym paskiem, natomiast pozostałym tj. na potrzeby ponadetatowe oraz do stanów zmiennych pododdziałów i ośrodków zapasowych – karty mobilizacyjne z zielonym paskiem.