Strona Główna BIP Strona Główna
SZKOŁY OFICERSKIE
 
SZKOŁY OFICERSKIE

LIMITY MIEJSC W POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH WOJSKOYCH W ROKU AKADEMICKIM 2016 / 2017
Kierunek studiów
Wojskowa
Akademia
Techniczna
w Warszawie
Akademia
Marynarki Wojennej
w Gdyni
Wyższa Szkoła
Oficerska Wojsk
Lądowych
we Wrocławiu
Wyższa Szkoła
Oficerska Sił
Powietrznych
w Dęblinie
Budownictwo
25
 
 
 
Chemia
7
 
 
 
Elektronika i telekomunikacja
92
 
 
 
Geodezja i kartografia
15
 
 
 
Informatyka
50
10
 
 
Inżynieria bezpieczeństwa
 
 
8
 
Kryptologia i cyberbezpieczeństwo
15
 
 
 
Logistyka
15
 
 
4
Lotnictwo i kosmonautyka
25
 
 
60
Mechanika i budowa maszyn
9
5
 
 
Mechatronika
27
5
 
 
Nawigacja
 
10
 
10
Zarządzanie
 
 
142
 
OGÓŁEM
280
30
150
74

 
O przyjęcie na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, może ubiegać się osoba niebędąca żołnierzem (kandydat lub kandydatka) spełniająca niżej wymienione warunki:
1) obywatelstwo polskie;
2) jest niekarana sądownie;
3) posiada zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
4) wiek co najmniej 18 lat;
5) posiada świadectwo dojrzałości.
Preferowany kierunek studiów kandydat określa we wniosku o przyjęcie na studia. Kandydat ma prawo określić do trzech kierunków studiów – w przypadku nieprzyjęcia na pierwszy kierunek - wniosek kandydata jest rozpatrywany kolejno na drugim i trzecim określonym przez niego kierunku studiów.
Kandydat, który nie został przyjęty na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, może ubiegać się o przyjęcie na studia w Akademii w trybie przewidzianym dla osób cywilnych.
Rejestracja kandydatów na wszystkie kierunki studiów prowadzona jest na szczeblu Akademii (centralnie), wyłącznie za pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwanej dalej „IRK”.
Proces rejestracji obejmuje:
1) wypełnienie (poprzez IRK) podania-ankiety o przyjęcie na studia w terminie do 31 marca;
2) dostarczenie do Akademii w terminie do 31 marca:
a) wniosku (w formie papierowej) do rektora o przyjęcie na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, według wzoru ustalonego w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej w sprawie  służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych,
b) życiorysu,
c) skróconego odpisu aktu urodzenia;
3) wniesienie opłaty rekrutacyjnej na numer konta generowanego podczas rejestracji.
Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
Przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego kandydat jest zobowiązany:
1) uaktualnić (poprzez IRK) podanie-ankietę o wyniki, oceny oraz inne osiągnięcia uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej,
2) dostarczyć do Akademii:
a) kopię świadectwa dojrzałości-oryginał lub odpis wydany przez szkołę do wglądu, celem poświadczenia kopii przez Akademię,
b) kopię świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (nie dotyczy kandydata, który zdawał „nową maturę” w latach 2007 ÷ 2015)-oryginał do wglądu,
c) kopię dokumentów potwierdzających osiągnięcia uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej uwzględniane w procesie rekrutacji (dyplomy olimpiad)-oryginały do wglądu,
d) informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego,
e) 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) oraz kolorową fotografię w formie cyfrowej (tę ostatnią poprzez IRK),
f) kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata-oryginał do wglądu.
Kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Polski składa dodatkowo zaświadczenie nostyfikujące potwierdzające równoważność świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości, wydane przez kuratora oświaty właściwegoze względu na miejsce zamieszkania kandydata, a w przypadku braku takiego miejsca-kuratora oświaty ze względu na siedzibę Akademii oraz tłumaczenie świadectwa dojrzałości sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
Na zakres postępowania rekrutacyjnego składa się:
 1. test sprawności fizycznej;
 2. rozmowa kwalifikacyjna;
 3. test znajomości języka angielskiego - dotyczy kandydatów, którzy nie zdawali tego przedmiotu na egzaminie maturalnym;
 4. analiza wyników egzaminu maturalnego, ocen ze świadectwa ukończenia szkoły i innych osiągnięć uzyskanych w szkole ponadgimnazjalnej.
Ustala się następujący wykaz przedmiotów, których wyniki lub oceny uwzględniane są przy naliczaniu punktów rankingowych:
 1. matematyka - maksymalnie 45 punktów rankingowych;
 2. fizyka z astronomią (fizyka), chemia, geografia lub historia - maksymalnie 30 punktów rankingowych, z tym że: chemia - na kierunku „chemia”, geografia lub historia - na kierunkach: „bezpieczeństwo narodowe” i „zarządzanie”, fizyka z astronomią (fizyka) - na pozostałych kierunkach studiów;
 3. język angielski - maksymalnie 15 punktów rankingowych;
 4. język polski - maksymalnie 10 punktów rankingowych.
Po stawieniu się w Akademii, rektor z osobą przyjętą na studia podpisuje umowę dotyczącą warunków zwrotu kosztów poniesionych przez resort obrony narodowej z tytułu odbywania przez kandydata służby kandydackiej, w przypadku przerwania studiów lub zwolnienia ze służby kandydackiej z przyczyn określonych w przepisach wojskowych oraz wydaje rozkaz personalny o powołaniu do służby kandydackiej i dostarcza go przyjętemu na studia.
 


O przyjęcie na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, może ubiegać się osoba niebędąca żołnierzem (kandydat lub kandydatka) spełniająca niżej wymienione warunki:
1) obywatelstwo polskie;
2) jest niekarana sądownie;
3) posiada zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
4) wiek co najmniej 18 lat;
5) posiada świadectwo dojrzałości.
Proces rejestracji trwający do 31 marca obejmuje:
1/ wypełnienie elektronicznego podania – ankiety dostępnej na stronie internetowej AMW;
2/ dostarczenie do Akademii:
a/ wniosku o przyjęcie na studia zawierającego kwestionariusz osobowy, według wzoru ustalonego w rozporządzeniu Ministra ON w sprawie służby wojskowejkandydatów na żołnierzy zawodowych;
b/ świadectwa dojrzałości, jeśli zostało wydane przed rokiem ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej;
c/ życiorysu;
d/ skróconego odpisu aktu urodzenia.
Przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego, którego termin wyznacza rektor, należy dostarczyć następujące dokumenty:
a/ świadectwo dojrzałości;
b/ informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (jej ważność upływa po trzech miesiącach od daty wystawienia);
c/ potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych;
d/ inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności, w szczególności certyfikaty językowe, dyplomy.
Opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia (opłatę rekrutacyjną) osoba wnosi dokonując wpłaty na konto:
ING Bank Śląski S.A. Oddział Gdynia 65105017641000002273133260. Opłatę rekrutacyjną należy wnieść przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego. Jej wysokość jest określana corocznie w decyzji rektora. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
Po stawieniu się w Akademii w celu odbycia szkolenia podstawowego, rektor  z osobą przyjętą na studia podpisuje umowę określającą warunki zwrotu kosztów poniesionych przez resort obrony narodowej z tytułu odbywania służby kandydackiej w przypadku przerwania studiów lub zwolnienia z tej służby z przyczyn określonych w przepisach wojskowych.
Osoba, która nie została przyjęta na studia wojskowe, może ubiegać się  o przyjęcie na studia cywilne w AMW na zasadach przewidzianych dla poszczególnych kierunków studiów.
 


O przyjęcie na studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych (WSOWL) w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba spełniająca określone warunki:
 1. niekarana sądownie;
 2. posiadająca obywatelstwo polskie;
 3. posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
 4. mająca co najmniej osiemnaście lat;
 5. posiadająca świadectwo dojrzałości.
Do 31 marca osoba ubiegająca się o przyjęcie do Uczelni ma obowiązek:
a) dokonać rejestracji na stronie internetowej Uczelni;
b) dostarczyć do Wyższej Szkoły Oficerskiej (osobiście lub za pośrednictwem poczty):
1)  wniosek do Rektora o przyjęcie na studia wraz z kwestionariuszem o powołanie do służby kandydackiej (do pobrania ze strony internetowej Uczelni),
2)  życiorys;
3)  odpis skrócony aktu urodzenia.
Uwaga:
Niespełnienie powyższych warunków skutkuje nierozpatrywaniem kandydatury w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.
Przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego, najpóźniej w dniu stawiennictwa na postępowanie rekrutacyjne w WSOWL (egzamin), kandydat ma obowiązek przedstawić następujące dokumenty:
 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis);
 • aktualną na dzień stawiennictwa w WSOWL informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (tzw. zaświadczenie o niekaralności - oryginał). Dokument uważa się za ważny 6 miesięcy od dnia wystawienia;
 • potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych (opłata musi być wniesiona co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego). Opłata nie podlega zwrotowi;
 • kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Polski składa dodatkowo zaświadczenie wydane przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata nostryfikujące równoważność świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości oraz tłumaczenie świadectwa dojrzałości potwierdzone przez tłumacza przysięgłego;
 • inne dokumenty (poświadczenia), które mogą być rozpatrywane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej np.: certyfikaty znajomości języków obcych, świadectwa instruktorskie, dyplomy.
Z osobą przyjętą na studia i powołaną do służby kandydackiej, w dniu stawiennictwa w Uczelni, Rektor podpisuje umowę dla żołnierza pełniącego służbę kandydacką określającą warunki zwrotu poniesionych kosztów na jej utrzymanie i naukę w przypadku:
 1. zwolnienia ze służby kandydackiej,
 2. niestawienia się do zawodowej służby wojskowej lub niepodpisania kontraktu na pełnienie służby kontraktowej,
 3. zwolnienia z zawodowej służby wojskowej.
Uwaga:
Niepodpisanie umowy jest traktowane jako rezygnacja ze służby kandydackiej w WSOWL.
Osoba, która nie została zakwalifikowana na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, może ubiegać się o przyjęcie na cywilne stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie w WSOWL na zasadach określonych dla danego kierunku studiów.
 O przyjęcie na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych może ubiegać się osoba:
 1. niekarana sądownie;
 2. posiadająca obywatelstwo polskie;
 3. posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
 4. posiadająca wiek co najmniej 18 lat;
 5. posiadająca świadectwo dojrzałości.
Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, w terminie do dnia 31 marca, składa do Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych wniosek o powołanie do służby kandydackiej zawierający kwestionariusz osobowy, według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych.
Do wniosku dołącza się:
 1. podanie-ankietę, według wzoru dostępnego na stornie internetowej Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych;
 2. życiorys;
 3. skrócony odpis aktu urodzenia.
Bezpośrednio przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego składa się:
 1. świadectwo dojrzałości;
 2. świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej;
 3. informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego;
 4. potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych;
 5. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym;
 6. kserokopię dowodu osobistego;
 7. aktualną fotografię kandydata zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego;
 8. oświadczenie o spełnieniu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat.
Niedostarczenie w terminie dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją  z postępowania rekrutacyjnego i skutkuje skreśleniem z listy kandydatów.
Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:
 1. analizę wyników na świadectwie dojrzałości z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, język angielski;
 2. test znajomości języka angielskiego, jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego;
 3. sprawdzian sprawności fizycznej;
 4. rozmowę kwalifikacyjną;
 5. analizę doświadczenia lotniczego – tylko dla kandydatów na specjalność pilotaż statku powietrznego.
Osoba, która nie została przyjęta na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych może ubiegać się o przyjęcia na studia cywilne na zasadach określonych dla danego kierunku (specjalności), poziomu i profilu kształcenia.
Z osobą ubiegająca się o przyjęcie do służby kandydackiej podpisuje się umowę określającą warunki zwrotu poniesionych kosztów na jej utrzymanie i naukę.
 
 
Szczegółowych informacji dotyczących służby kandydackiej można zasięgnąć w:
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu
pl. Św. Józefa 5
62-800 Kalisz
e-mail:
wkukalisz@ron.mil.pl
Monika MARCINKOWSKA tel. (62) 767 10 41 wew. 7817