Strona Główna BIP Strona Główna
STUDIUM DLA PDF
 
STUDIUM DLA PODOFICERÓW
 
WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH WE WROCŁAWIU
Sześciomiesięczne studium oficerskie – wyłącznie dla podoficerów zawodowych posiadających wykształcenie wyższe.
Szkolenie trwa 6 miesięcy i przygotowuje do objęcia stanowisk dowódczych (dowódcy plutonu rodzaju wojsk) oraz wymagające szczególnych kwalifikacji zawodowych w korpusach finansowym , żandarmerii wojskowej, wywiadu i kontrwywiadu wojskowego oraz wychowawczym - w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych
ZASADY KSZTAŁCENIA
Studium Oficerskie to ścieżka edukacyjna przygotowania zawodowego (wojskowego) przeznaczona dla osób posiadających wykształcenie wyższe. Kształcenie absolwentów szkół wyższych jako kandydatów na oficerów odbywa się zgodnie z programem nauczania właściwym dla danej form studium oficerskiego.
O przyjęcie do studium oficerskiego mogą ubiegać się zarówno tzw. „cywile”, jak i żołnierze zawodowi (podoficerowie zawodowi). Zasady ubiegania się o przyjęcie do Studium Oficerskiego dla żołnierzy zawodowych (podoficerów zawodowych) określa ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
Po pomyślnym zdaniu egzaminu wstępnego (obejmującego test znajomości języka angielskiego oraz sprawdzian sprawności fizycznej) i pozytywnym zaliczeniu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat zostaje zakwalifikowany na szkolenie wojskowe w ramach danej formy studium oficerskiego (w ramach limitu miejsc określonego przez Ministra Obrony Narodowej w decyzji o naborze na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów na dany rok) w deklarowanym korpusie osobowym (grupie osobowej). Przyjęty kandydat po wcieleniu do służby podpisuje umowę na pełnienie służby kandydackiej oraz umowę o finansowaniu jego nauki przez resort MON (żołnierze zawodowi podpisują umowy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych).Proces kształcenia kandydatów na stanowiska dowódcze realizowany jest w oparciu o „Standard kształcenia wojskowego dla kandydatów na oficerów – Minimalne wymagania programowe” oraz zakres wiedzy specjalistycznej dla danego korpusu osobowego (specjalności wojskowej). Realizowany jest w trzech grupach treści: przygotowania podstawowego, kierunkowego i specjalistycznego. Natomiast dla kandydatów na stanowiska wymagające szczególnych kwalifikacji zawodowych proces kształcenia realizowany jest tylko w oparciu o „Standard kształcenia wojskowego dla kandydatów na oficerów – Minimalne wymagania programowe”. Realizowany jest w dwóch grupach treści: przygotowania podstawowego i kierunkowego.W organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego w WSOWL wydziela się etapy zróżnicowane pod względem treści programowych, form, zasad i metod kształcenia. Każdy etap kończy się sprawdzianem (egzaminem) teoretycznym i praktycznym. 
Etapami tymi są:
  • szkolenie podstawowe – obejmuje przygotowanie kandydata na oficera do służby wojskowej oraz opanowanie podstawowej wiedzy, umiejętności i nawyków z zakresu przygotowania ogólnowojskowego trwające ok. 4 tygodni w WSOWL (tylko dla kandydatów bez przeszkolenia wojskowego);
  • wstępna specjalizacja zawodowa – obejmuje przygotowanie ogólnozawodowe i specjalistyczne do poziomu dowódcy drużyny (równorzędnego) prowadzone w WSOWL oraz w centrach i ośrodkach szkolenia specjalistycznego poszczególnych rodzajów wojsk – dla kandydatów na stanowiska dowódcze;
  • specjalizacja zawodowa – obejmuje przygotowanie specjalistyczne do poziomu dowódcy plutonu (równorzędnego) prowadzone w WSOWL oraz w centrach i ośrodkach szkolenia specjalistycznego poszczególnych rodzajów wojsk.
Zajęcia programowe słuchaczy studium oficerskiego odbywają się przez 6 dni w tygodniu, w tym jeden dzień przeznacza się na samokształcenie. Tydzień szkoleniowy składa się z 35 – 40 godzin lekcyjnych po 45 minut. Dzień szkoleniowy zawiera 7 – 8 godzin, a w przypadku zajęć praktycznych w terenie do 10-12 godzin lekcyjnych (w zależności od potrzeb oraz warunków realizacji procesu dydaktycznego zajęcia mogą być również realizowane w większym wymiarze oraz w dni samokształcenia). 
Słuchacze studium oficerskiego w trakcie trwania szkolenia otrzymują bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz specjalistyczne oporządzenie wojskowe. Ponadto Uczelnia zapewnia kompletne wyposażenie w podręczniki, opiekę lekarską a także możliwości korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych.
 Urlopy i przepustki:
  • urlop wypoczynkowy (po zakończeniu szkolenia),
  • 10-dniowy urlop w okresie Świąt Bożego Narodzenia,
  • 5-dniowy urlop w okresie Świąt Wielkanocnych,
  • urlopy okolicznościowe (wg potrzeb słuchacza i decyzji Rektora),
  • przepustki jednorazowe,
  • przepustki stałe.
 
Na zakończenie szkolenia słuchacze przystępują do egzaminu na oficera. Jego zakres tematyczny związany jest z problematyką zawartą w „Standardzie kształcenia wojskowego dla kandydatów na oficerów – Minimalne wymagania programowe” (Decyzja Nr 203/MON z dnia 20 czerwca 2010 r.)
Po zdaniu egzaminu na oficera i promocji na pierwszy stopień oficerski (podporucznika) absolwenci powoływani są do służby zawodowej na stanowisko dowódcy plutonu (równorzędnego). 
Wszelkie dodatkowe informację można znaleźć na stronie internetowej Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu: 
http://www.wso.wroc.pl 

Adres kontaktowy:
 Sekcja Rekrutacji tel. 71 765 - 85 - 76
tel./fax. 71 765 - 81 - 51
e-mail: rekrutacja@wso.wroc.pl
           rekrutacja.wsowl@onet.pl
 
obsługa rejestracji elektronicznej
e-rejestracja@wso.wroc.pl
 
Rekrutacja nie udziela odpowiedzi na zapytania anonimowe
GODZ. PRZYJĘĆ DOKUMENTÓW
9.00 - 14.00
 
Adres do korespondencji
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych
ul. Czajkowskiego 109
51-150 Wrocław
z dopiskiem "REKRUTACJA"
 
 
WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH W DĘBLINIE
Sześciomiesięczne studium oficerskie – wyłącznie dla podoficerów zawodowych posiadających wykształcenie wyższe.

Na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 375/MON z dnia 9 września 2014 w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r., Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie prowadzi nabów kandydatów na szkolenie wojskowe 6-miesięczne zgodnie z określonym w decyzji limitem przyjęć:
Szkolenie 6-miesięczne dla podoficerów
Korpus osobowy
Nazwa grupy osobowej
Limit przyjęć
Sił Powietrznych
Ubezpieczenia lotów
5
Inżynieryjno-lotnicza
15
Przeciwlotniczy
Przeciwlotniczych zestawów rakietowych
13
 
Rozpoczęcie szkolenia 13 kwietnia 2015
 r.
Podoficerowie ubiegający się o sześciomiesięczne szkolenie składają wnioski drogą służbową do Dyrektora Departamentu Kadr MON w terminie do 30 września 2014. Do wniosku należy dołączyć zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, odpis skrócony aktu urodzenia, życiorys (CV) oraz dyplom ukończenia studiów wyższych.
Dopuszcza się możliwość składania wniosków przez kandydatów, którzy nie uzyskali tytułu zawodowego. Warunkiem dopuszczenia ich do egzaminu wstępnego jest przedłożenie komisji kwalifikacyjnej dyplomu ukończenia studiów wyższych (zaświadczenia wydanego przez uczelnię o zdanym egzaminie kończącym studia wyższe), najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego w uczelni.
Do dokumentów należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w kwocie 100 zł. Opłaty należy dokonać na konto:
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dywizjonu 303 nr 35
08-521 Dęblin
Nr rachunku:
12 1020 3147 0000 8402 0085 9934
z dopiskiem: szkolenie 6-miesięczne
Szczegółowe informacje o kwalifikowaniu kandydatów do WSOSP można uzyskać w biurze rekrutacji (81) 551-77-33 lub CA MON 517-733 lub na stronie internetowej: http://www.wsosp.pl