Strona Główna BIP Strona Główna
STUDIUM OFICERSKIE
 


STUDIUM OFICERSKIE

Dwunastomiesięczne studium oficerskie w Wyższej Szkole Oficerskiej we Wrocławiu dla kandydatów „cywilnych”.

Szkolenie trwa 12 miesięcy i przygotowuje do objęcia stanowisk dowódczych (dowódcy plutonu rodzaju wojsk)
ZASADY KSZTAŁCENIA
Studium Oficerskie to ścieżka edukacyjna przygotowania zawodowego (wojskowego) przeznaczona dla osób posiadających wykształcenie wyższe. Kształcenie absolwentów szkół wyższych jako kandydatów na oficerów odbywa się zgodnie z programem nauczania właściwym dla danej form studium oficerskiego. O przyjęcie do studium oficerskiego mogą ubiegać się zarówno tzw. „cywile”, jak i żołnierze zawodowi (podoficerowie zawodowi). Zasady ubiegania się o przyjęcie do Studium Oficerskiego dla żołnierzy zawodowych (podoficerów zawodowych) określa ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
Po pomyślnym zdaniu egzaminu wstępnego (obejmującego test znajomości języka angielskiego oraz sprawdzian sprawności fizycznej) i pozytywnym zaliczeniu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat zostaje zakwalifikowany na szkolenie wojskowe w ramach danej formy studium oficerskiego (w ramach limitu miejsc określonego przez Ministra Obrony Narodowej w decyzji o naborze na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów na dany rok) w deklarowanym korpusie osobowym (grupie osobowej). Przyjęty kandydat po wcieleniu do służby podpisuje umowę na pełnienie służby kandydackiej oraz umowę o finansowaniu jego nauki przez resort MON (żołnierze zawodowi podpisują umowy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych).
Proces kształcenia kandydatów na stanowiska dowódcze realizowany jest w oparciu o „Standard kształcenia wojskowego dla kandydatów na oficerów – Minimalne wymagania programowe” oraz zakres wiedzy specjalistycznej dla danego korpusu osobowego (specjalności wojskowej). Realizowany jest w trzech grupach treści: przygotowania podstawowego, kierunkowego i specjalistycznego. Natomiast dla kandydatów na stanowiska wymagające szczególnych kwalifikacji zawodowych proces kształcenia realizowany jest tylko w oparciu o „Standard kształcenia wojskowego dla kandydatów na oficerów – Minimalne wymagania programowe”. Realizowany jest w dwóch grupach treści: przygotowania podstawowego i kierunkowego.W organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego w WSOWL wydziela się etapy zróżnicowane pod względem treści programowych, form, zasad i metod kształcenia. Każdy etap kończy się sprawdzianem (egzaminem) teoretycznym i praktycznym.
Etapami tymi są:
 • szkolenie podstawowe – obejmuje przygotowanie kandydata na oficera do służby wojskowej oraz opanowanie podstawowej wiedzy, umiejętności i nawyków z zakresu przygotowania ogólnowojskowego trwające ok. 4 tygodni w WSOWL (tylko dla kandydatów bez przeszkolenia wojskowego);
 • wstępna specjalizacja zawodowa – obejmuje przygotowanie ogólnozawodowe i specjalistyczne do poziomu dowódcy drużyny (równorzędnego) prowadzone w WSOWL oraz w centrach i ośrodkach szkolenia specjalistycznego poszczególnych rodzajów wojsk – dla kandydatów na stanowiska dowódcze;
 • specjalizacja zawodowa – obejmuje przygotowanie specjalistyczne do poziomu dowódcy plutonu (równorzędnego) prowadzone w WSOWL oraz w centrach i ośrodkach szkolenia specjalistycznego poszczególnych rodzajów wojsk.
Zajęcia programowe słuchaczy studium oficerskiego odbywają się przez 6 dni w tygodniu, w tym jeden dzień przeznacza się na samokształcenie. Tydzień szkoleniowy składa się z 35 – 40 godzin lekcyjnych po 45 minut. Dzień szkoleniowy zawiera 7 – 8 godzin, a w przypadku zajęć praktycznych w terenie do 10-12 godzin lekcyjnych (w zależności od potrzeb oraz warunków realizacji procesu dydaktycznego zajęcia mogą być również realizowane w większym wymiarze oraz w dni samokształcenia).Słuchacze studium oficerskiego w trakcie trwania szkolenia otrzymują bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz specjalistyczne oporządzenie wojskowe. Ponadto Uczelnia zapewnia kompletne wyposażenie w podręczniki, opiekę lekarską a także możliwości korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych.
Urlopy i przepustki:
 • urlop wypoczynkowy (po zakończeniu szkolenia),
 • 10-dniowy urlop w okresie Świąt Bożego Narodzenia,
 • 5-dniowy urlop w okresie Świąt Wielkanocnych,
 • urlopy okolicznościowe (wg potrzeb słuchacza i decyzji Rektora),
 • przepustki jednorazowe,przepustki stałe.
Na zakończenie szkolenia słuchacze przystępują do egzaminu na oficera. Jego zakres tematyczny związany jest z problematyką zawartą w „Standardzie kształcenia wojskowego dla kandydatów na oficerów – Minimalne wymagania programowe” (Decyzja Nr 203/MON z dnia 20 czerwca 2010 r.
Po zdaniu egzaminu na oficera i promocji na pierwszy stopień oficerski (podporucznika) absolwenci powoływani są do służby zawodowej na stanowisko dowódcy plutonu (równorzędnego).
 

Zestawienie liczby miejsc na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach dwunastomiesięcznego Studium Oficerskiego przygotowujące do pełnienia służby w 2015 roku
Lp.
Korpus osobowy
Grupa osobowa
Limit miejsc
1
 Wojsk lądowych
 pancerno-zmechanizowana
 151/
2
 Łączności i informatyki
 
eksploatacji systemów łączności
 62/
projektowo-programowa informatyki
 42/
3
 Rozpoznania i walki radioelektronicznej
geograficzna
 62/
1/ limit dla szeregowych zawodowych
2/ limit dla osób ze środowiska cywilnego
(Podstawa – Decyzja Nr 375/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r. Pismo DK/VIII/11106/14 z 10.09.2014 r.)
W ramach kwalifikacji szeregowych zawodowych uwzględniany będzie co najmniej 5 letni staż zawodowej służby wojskowej, znajomość języka angielskiego na poziomie 2,2,2,2, tytuł zawodowy magistra oraz wzorowa ogólna ocena w ostatniej opinii służbowej.
Wymogi kwalifikacyjne dla kandydatów do korpusu osobowego łączności  i informatyki
Korpus osobowy
Grupa osobowa
Wymagane
kwalifikacje
Akceptowane kwalifikacje
 
 
 
Łączności i informatyka
eksploatacja systemów łączności
 Kierunki studiów:1/
 - telekomunikacja,
 - teleinformatyka,
 - informatyka,
 - elektronika
 
projektowo-programowa informatyki
 Kierunki studiów:2/
 - informatyka,
 - cybernetyka
 
1/ Podstawa – Pismo Szefa Sztabu Generalnego WP Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności Nr P6/2287/14 z dnia 8.09.2014
2/ Podstawa – Pismo Szefa Inspektoratu Systemów Informacyjnych Nr 93055/ISI z dnia 12.09.2014
 Wymagane kwalifikacje  do korpusu osobowego rozpoznania i walki radioelektronicznej
Korpus osobowy
Grupa osobowa
Wymagane
kwalifikacje
Akceptowane kwalifikacje
 
Rozpoznania i walki radioelektronicznej
 
 
geograficzna
 mgr inż., magister
 kierunki studiów1/: geodezja i   kartografia – specjalność  geodezja (pomiary geodezyjne),  kartografia, geoinformatyka
 
geografia
1/ Podstawa – Pismo Szefa Generalnego WP Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych P2 Nr 1453/P2 z dnia 15 września 2014 roku
 Wymagane kwalifikacje do korpusu osobowego wojsk lądowych dla  szeregowych zawodowych
Korpus osobowy
Grupa osobowa
Wymagane
kwalifikacje
Akceptowane kwalifikacje
 
 
 
Wojsk lądowych
 
 
pancerno- zmechanizowana
Tytuł mgr
Kierunki studiów1/: elektrotechnika, mechanika, elektromechanika, elektronika
Obronność i bezpieczeństwo kraju (AON), zarządzanie kryzysowe, wychowanie fizyczne (AWF), edukacja i wychowanie, ekonomia
 
1/ Podstawa – Pismo Inspektora Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Nr 46523/DG/2/14 z dnia 12 września 2014 r.


Ośmioipółmiesięczne studium oficerskie – dla kandydatów „cywilnych”.

 

Szkolenie trwa 8,5 miesiąca i przygotowuje do objęcia stanowisk wymagających szczególnych kwalifikacji zawodowych w korpusach osobowych sprawiedliwości i obsługi prawnej, finansowym oraz wychowawczym - w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych
ZASADY KSZTAŁCENIA
Studium Oficerskie to ścieżka edukacyjna przygotowania zawodowego (wojskowego) przeznaczona dla osób posiadających wykształcenie wyższe. Kształcenie absolwentów szkół wyższych jako kandydatów na oficerów odbywa się zgodnie z programem nauczania właściwym dla danej form studium oficerskiego. O przyjęcie do studium oficerskiego mogą ubiegać się zarówno tzw. „cywile”, jak i żołnierze zawodowi (podoficerowie zawodowi). Zasady ubiegania się o przyjęcie do Studium Oficerskiego dla żołnierzy zawodowych (podoficerów zawodowych) określa ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
Po pomyślnym zdaniu egzaminu wstępnego (obejmującego test znajomości języka angielskiego oraz sprawdzian sprawności fizycznej) i pozytywnym zaliczeniu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat zostaje zakwalifikowany na szkolenie wojskowe w ramach danej formy studium oficerskiego (w ramach limitu miejsc określonego przez Ministra Obrony Narodowej w decyzji o naborze na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów na dany rok) w deklarowanym korpusie osobowym (grupie osobowej). Przyjęty kandydat po wcieleniu do służby podpisuje umowę na pełnienie służby kandydackiej oraz umowę o finansowaniu jego nauki przez resort MON (żołnierze zawodowi podpisują umowy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych).
Proces kształcenia kandydatów na stanowiska dowódcze realizowany jest w oparciu o „Standard kształcenia wojskowego dla kandydatów na oficerów – Minimalne wymagania programowe” oraz zakres wiedzy specjalistycznej dla danego korpusu osobowego (specjalności wojskowej). Realizowany jest w trzech grupach treści: przygotowania podstawowego, kierunkowego i specjalistycznego.
Natomiast dla kandydatów na stanowiska wymagające szczególnych kwalifikacji zawodowych proces kształcenia realizowany jest tylko w oparciu o „Standard kształcenia wojskowego dla kandydatów na oficerów – Minimalne wymagania programowe”. Realizowany jest w dwóch grupach treści: przygotowania podstawowego i kierunkowego.
W organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego w WSOWL wydziela się etapy zróżnicowane pod względem treści programowych, form, zasad i metod kształcenia. Każdy etap kończy się sprawdzianem (egzaminem) teoretycznym i praktycznym.
Etapami tymi są:
 • szkolenie podstawowe – obejmuje przygotowanie kandydata na oficera do służby wojskowej oraz opanowanie podstawowej wiedzy, umiejętności i nawyków z zakresu przygotowania ogólnowojskowego trwające ok. 4 tygodni w WSOWL (tylko dla kandydatów bez przeszkolenia wojskowego);
 • wstępna specjalizacja zawodowa – obejmuje przygotowanie ogólnozawodowe i specjalistyczne do poziomu dowódcy drużyny (równorzędnego) prowadzone w WSOWL oraz w centrach i ośrodkach szkolenia specjalistycznego poszczególnych rodzajów wojsk – dla kandydatów na stanowiska dowódcze;
 • specjalizacja zawodowa – obejmuje przygotowanie specjalistyczne do poziomu dowódcy plutonu (równorzędnego) prowadzone w WSOWL oraz w centrach i ośrodkach szkolenia specjalistycznego poszczególnych rodzajów wojsk.
Zajęcia programowe słuchaczy studium oficerskiego odbywają się przez 6 dni w tygodniu, w tym jeden dzień przeznacza się na samokształcenie. Tydzień szkoleniowy składa się z 35 – 40 godzin lekcyjnych po 45 minut. Dzień szkoleniowy zawiera 7 – 8 godzin, a w przypadku zajęć praktycznych w terenie do 10-12 godzin lekcyjnych (w zależności od potrzeb oraz warunków realizacji procesu dydaktycznego zajęcia mogą być również realizowane w większym wymiarze oraz w dni samokształcenia).
Słuchacze studium oficerskiego w trakcie trwania szkolenia otrzymują bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz specjalistyczne oporządzenie wojskowe. Ponadto Uczelnia zapewnia kompletne wyposażenie w podręczniki, opiekę lekarską a także możliwości korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych.
Urlopy i przepustki:
 • urlop wypoczynkowy (po zakończeniu szkolenia),
 • 10-dniowy urlop w okresie Świąt Bożego Narodzenia,
 • 5-dniowy urlop w okresie Świąt Wielkanocnych,
 • urlopy okolicznościowe (wg potrzeb słuchacza i decyzji Rektora),
 • przepustki jednorazowe,przepustki stałe.
Na zakończenie szkolenia słuchacze przystępują do egzaminu na oficera. Jego zakres tematyczny związany jest z problematyką zawartą w „Standardzie kształcenia wojskowego dla kandydatów na oficerów – Minimalne wymagania programowe” (Decyzja Nr 203/MON z dnia 20 czerwca 2010 r.)
Po zdaniu egzaminu na oficera i promocji na pierwszy stopień oficerski (podporucznika) absolwenci powoływani są do służby zawodowej na stanowisko dowódcy plutonu (równorzędnego).


Trzymiesięczne studium oficerskie.

 

Szkolenie trwa 3 miesiące i przygotowuje do objęcia stanowisk wymagających szczególnych kwalifikacji zawodowych w korpusach medycznym (w grupach osobowych: lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, ratowników medycznych) oraz korpusie osobowym duszpasterstwa.
ZASADY KSZTAŁCENIA
Studium Oficerskie to ścieżka edukacyjna przygotowania zawodowego (wojskowego) przeznaczona dla osób posiadających wykształcenie wyższe. Kształcenie absolwentów szkół wyższych jako kandydatów na oficerów odbywa się zgodnie z programem nauczania właściwym dla danej form studium oficerskiego. O przyjęcie do studium oficerskiego mogą ubiegać się zarówno tzw. „cywile”, jak i żołnierze zawodowi (podoficerowie zawodowi). Zasady ubiegania się o przyjęcie do Studium Oficerskiego dla żołnierzy zawodowych (podoficerów zawodowych) określa ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
Po pomyślnym zdaniu egzaminu wstępnego (obejmującego test znajomości języka angielskiego oraz sprawdzian sprawności fizycznej) i pozytywnym zaliczeniu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat zostaje zakwalifikowany na szkolenie wojskowe w ramach danej formy studium oficerskiego (w ramach limitu miejsc określonego przez Ministra Obrony Narodowej w decyzji o naborze na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów na dany rok) w deklarowanym korpusie osobowym (grupie osobowej). Przyjęty kandydat po wcieleniu do służby podpisuje umowę na pełnienie służby kandydackiej oraz umowę o finansowaniu jego nauki przez resort MON (żołnierze zawodowi podpisują umowy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych).
Proces kształcenia kandydatów na stanowiska dowódcze realizowany jest w oparciu o „Standard kształcenia wojskowego dla kandydatów na oficerów – Minimalne wymagania programowe” oraz zakres wiedzy specjalistycznej dla danego korpusu osobowego (specjalności wojskowej). Realizowany jest w trzech grupach treści: przygotowania podstawowego, kierunkowego i specjalistycznego.
Natomiast dla kandydatów na stanowiska wymagające szczególnych kwalifikacji zawodowych proces kształcenia realizowany jest tylko w oparciu o „Standard kształcenia wojskowego dla kandydatów na oficerów – Minimalne wymagania programowe”. Realizowany jest w dwóch grupach treści: przygotowania podstawowego i kierunkowego.
W organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego w WSOWL wydziela się etapy zróżnicowane pod względem treści programowych, form, zasad i metod kształcenia. Każdy etap kończy się sprawdzianem (egzaminem) teoretycznym i praktycznym.
Etapami tymi są:
 • szkolenie podstawowe – obejmuje przygotowanie kandydata na oficera do służby wojskowej oraz opanowanie podstawowej wiedzy, umiejętności i nawyków z zakresu przygotowania ogólnowojskowego trwające ok. 4 tygodni w WSOWL (tylko dla kandydatów bez przeszkolenia wojskowego);
 • wstępna specjalizacja zawodowa – obejmuje przygotowanie ogólnozawodowe i specjalistyczne do poziomu dowódcy drużyny (równorzędnego) prowadzone w WSOWL oraz w centrach i ośrodkach szkolenia specjalistycznego poszczególnych rodzajów wojsk – dla kandydatów na stanowiska dowódcze;
 • specjalizacja zawodowa – obejmuje przygotowanie specjalistyczne do poziomu dowódcy plutonu (równorzędnego) prowadzone w WSOWL oraz w centrach i ośrodkach szkolenia specjalistycznego poszczególnych rodzajów wojsk.
Zajęcia programowe słuchaczy studium oficerskiego odbywają się przez 6 dni w tygodniu, w tym jeden dzień przeznacza się na samokształcenie. Tydzień szkoleniowy składa się z 35 – 40 godzin lekcyjnych po 45 minut. Dzień szkoleniowy zawiera 7 – 8 godzin, a w przypadku zajęć praktycznych w terenie do 10-12 godzin lekcyjnych (w zależności od potrzeb oraz warunków realizacji procesu dydaktycznego zajęcia mogą być również realizowane w większym wymiarze oraz w dni samokształcenia).
Słuchacze studium oficerskiego w trakcie trwania szkolenia otrzymują bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz specjalistyczne oporządzenie wojskowe. Ponadto Uczelnia zapewnia kompletne wyposażenie w podręczniki, opiekę lekarską a także możliwości korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych.
Urlopy i przepustki:
 • urlop wypoczynkowy (po zakończeniu szkolenia),
 • 10-dniowy urlop w okresie Świąt Bożego Narodzenia,
 • 5-dniowy urlop w okresie Świąt Wielkanocnych,
 • urlopy okolicznościowe (wg potrzeb słuchacza i decyzji Rektora),
 • przepustki jednorazowe,
 • przepustki stałe.
Na zakończenie szkolenia słuchacze przystępują do egzaminu na oficera. Jego zakres tematyczny związany jest z problematyką zawartą w „Standardzie kształcenia wojskowego dla kandydatów na oficerów – Minimalne wymagania programowe” (Decyzja Nr 203/MON z dnia 20 czerwca 2010 r.)
Po zdaniu egzaminu na oficera i promocji na pierwszy stopień oficerski (podporucznika) absolwenci powoływani są do służby zawodowej na stanowisko dowódcy plutonu (równorzędnego).
Warunki i tryb przyjmowania na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach trzymiesięcznego Studium Oficerskiego w roku akademickim 2014/2015 przedstawia
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach trzymiesięcznego Studium Oficerskiego mają obowiązek zarejestrować się na stronie internetowej Uczelni oraz złożyć w terminie do dnia 20 stycznia 2015 r. (liczy się data złożenia dokumentów w WKU) do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce stałego zameldowania dokumenty określone w zasadach naboru.
UWAGA
Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego ma być wystawiona z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (zmiana dokonana na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych).
Wszelkie dodatkowe informację można znaleźć na stronie internetowej Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu: http://www.wso.wroc.pl 
 
Adres kontaktowy:
 Sekcja Rekrutacji tel. 71 765 - 85 - 76
tel./fax. 71 765 - 81 - 51
e-mail: rekrutacja@wso.wroc.pl
          
rekrutacja.wsowl@onet.pl

obsługa rejestracji elektronicznej
e-rejestracja@wso.wroc.pl
Rekrutacja nie udziela odpowiedzi na zapytania anonimowe
GODZ. PRZYJĘĆ DOKUMENTÓW
9.00 - 14.00

Adres do korespondencji
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych
ul. Czajkowskiego 109
51-150 Wrocław
z dopiskiem "REKRUTACJA"