Strona Główna BIP Strona Główna
PROCEDURY
 
PROCEDURY
 
1.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych.
2.ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2015/2016.
3.DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r.
 
ZASADY OGÓLNE
 
O przyjęcie na studia w uczelniach wojskowych w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, może się ubiegać osoba (kandydat, kandydatka) spełniająca warunki określone w art. 124 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych tj.:
 • niekarana sądownie;
 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
 • wiek co najmniej osiemnaście lat;
 • wykształcenie wymagane do przyjęcia do uczelni wojskowej.

 Osobę ubiegającą się o powołanie do służby kandydackiej kieruje się do:
 
 • Wojskowej Pracowni Psychologicznej w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej:
 
Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Kaliszu
Pl. Św. Józefa 5
62-800 Kalisz
Tel. (62) 738 92 97
 
 • Wojskowej Komisji Lekarskiej w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej:
 
Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Bydgoszczy 
przy 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym
ul. Powstańców Warszawy 5
85-915 Bydgoszcz
tel. (57) 378 61 02
 
UWAGA!
 
W przypadku ubiegania się do Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni kandydaci dodatkowo są kierowani na badania do:
 
ul. Polanki 117
80-305 Gdańsk
tel. (58) 741 66 25
 
W przypadku ubiegania się do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie kandydaci dodatkowo są kierowani na badania do:
 
Rejonowa Wojskowa Komisja Lotniczo-Lekarska w Warszawie
ul. Krasińskiego 54
01-755 Warszawa
tel: (22) 685 28 32

 Postępowanie rekrutacyjne do uczelni wojskowych obejmuje:
 • sprawdzian ze sprawności fizycznej;
 • test znajomości języka angielskiego, jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego;
 • analizę ocen na świadectwie dojrzałości;
 • rozmowę kwalifikacyjną.

 Postępowanie rekrutacyjne  do studium oficerskiego obejmuje:
 • sprawdzian ze sprawności fizycznej;
 • test znajomości języka angielskiego;
 • rozmowę kwalifikacyjną.

Osoby ubiegające się o przyjęcie do szkół wojskowych wnoszą opłaty z tytułu udziału egzaminach wstępnych – które nie podlegają zwrotowi.

Kandydaci na żołnierzy zawodowych pełnią czynną służbę wojskową, jako służbę kandydacką.

Stosunek służbowy służby kandydackiej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
 •     podpisaniu umowy;
 •     wydaniu rozkazu personalnego o powołaniu do służby kandydackiej;   
 •     stawieniu się osoby powołanej do pełnienia służby kandydackiej.

Osoby powołane do służby kandydackiej stają się żołnierzami w czynnej służbie wojskowej z dniem stawienia się do tej służby. Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby kandydackiej żołnierz pełniący służbę kandydacką otrzymuje bez szczególnego nadania tytuł podchorążego, jeżeli kształci się na oficera zawodowego.
 
  TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW
Osoby ubiegające się o przyjęcie do uczelni na studia stacjonarne w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego składają wnioski do rektorów – komendantów  uczelni wojskowych w terminie do dnia
31 marca 2015 roku.
                                                                                                                                  
Absolwenci wyższych uczelni niebędący żołnierzami zawodowymi oraz absolwenci krajowych uczelni medycznych ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe składają wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej, za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień:
 
 • do 30 września 2015 r. na 8,5 miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupach osobowych: obsługi prawnej, ekonomiczno-finansowej, wywiadu wojskowego, orkiestr i zespołów estradowych;
 • do 31 stycznia 2015 r. na 3 miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej dla korpusów osobowych medycznego i duszpasterstwa;
 • do 15 maja 2015 r. na 12-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupach osobowych eksploatacji systemów łączności.
 

 

 
 
Szczegółowych informacji dotyczących służby kandydackiej można zasięgnąć w:
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu
pl. Św. Józefa 5
62-800 Kalisz
e-mail:
wkukalisz@ron.mil.pl
Monika MARCINKOWSKA  tel. (62) 767 10 41 wew. 7817