Strona Główna BIP Strona Główna
PROCEDURA
 
Procedury powoływania do zawodowej służby wojskowej: 

- Żołnierz rezerwy zainteresowany pełnieniem zawodowej służby wojskowej zgłasza się do Wojskowego Komendanta Uzupełnień właściwego za względu na adres jego zamieszkania, który umożliwia mu zapoznanie się z przepisami normującymi przebieg zawodowej służby wojskowej i ustala z dowódcą jednostki wojskowej termin kwalifikacji dla kandydata.
- Żołnierz rezerwy składa pisemny wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych lub podoficerów zawodowych w kancelarii WKU wraz z:
a) życiorysem,
b) odpisem skróconym aktu urodzenia,
c) odpisem lub kopią uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia,
d) zaświadczeniem  organu właściwego do wyznaczenia na stanowisko służbowe,
e) innymi dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje i uprawnienia. 
- Wojskowy Komendant Uzupełnień kieruje żołnierza rezerwy do właściwej wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz, w zależności od potrzeb, podejmuje działania w celu uzyskania dla żołnierza rezerwy poświadczenia bezpieczeństwa,
- Po spełnieniu wszystkich wymogów i podpisaniu kontraktu WKU kieruje żołnierza do pełnienia służby w jednostce wojskowej.