Strona Główna BIP Strona Główna
O SŁUŻBIE ZAWODOWEJ
 

ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA

Żołnierzem zawodowym może być
  osoba posiadająca obywatelstwo polskie, o nieposzlakowanej opinii, której wierność dla Rzeczypospolitej Polskiej nie budzi wątpliwości, posiadająca odpowiednie kwalifikacje, oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej.
 
Kadra zawodowa Sił Zbrojnych dzieli się na korpusy:

·    korpus oficerów zawodowych,
·    korpus podoficerów zawodowych,
·    korpus szeregowych zawodowych.

Zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej ustala wojskowa komisja lekarska, która wydaje w tej sprawie orzeczenie. 
Od kandydatów na żołnierza zawodowego wymagane są następujące cechy osobowości, predysponujące cechy osobowości, predysponujące do tego zawodu:
·    odwaga,
·    uczciwość,
·    poczucie odpowiedzialności,
·    samodzielność,
·    kreatywność,
·    inicjatywa,
·    wymagalność,
·    lojalność,
·    kultura osobista,
·    opanowanie.


Powołanie do zawodowej służby wojskowej.
 

Do zawodowej służby wojskowej można powołać:
 
·    do służby stałej - na czas nieokreślony w korpusach oficerów i podoficerów zawodowych,
·    do służby kontraktowej - na czas określony w kontrakcie we wszystkich korpusach.
 
 
Do służby stałej w korpusie oficerów zawodowych powołuje się żołnierza służby kandydackiej mianowanego na stopień wojskowy podporucznika po ukończeniu studiów w uczelni wojskowej.
Do służby stałej można powołać:
 
1)    w korpusie oficerów zawodowych:
a.    oficera służby kontraktowej, który posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do służby stałej, oraz bardzo dobrą ocenę w ostatniej opinii służbowej,
b.    oficera rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki:
-    posiada dyplom ukończenia studiów wyższych,
-    posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej,
-    pełnił, przed zwolnieniem ze służby i przeniesieniem do rezerwy, stałą lub kontraktową zawodową służbę wojskową;

2)   
 w korpusie podoficerów zawodowych:
a.    podoficera służby kontraktowej, który posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do służby stałej, oraz bardzo dobrą ocenę w ostatniej opinii służbowej,
b.     podoficera rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki:
-    posiada ukończoną szkołę średnią,
-    posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej,
-    pełnił, przed zwolnieniem ze służby i przeniesieniem do rezerwy, stałą lub kontraktową zawodową służbę wojskową.
 
 
Do służby kontraktowej powołuje się:
 

1.    
w korpusie oficerów zawodowych – żołnierza służby kandydackiej, posiadającego dyplom ukończenia studiów wyższych, mianowanego na stopień wojskowy podporucznika (podporucznika marynarki), po ukończeniu szkolenia w uczelni wojskowej;
2.    w korpusie podoficerów zawodowych – żołnierza służby kandydackiej, posiadającego ukończoną szkołę średnią, mianowanego na stopień wojskowy kaprala (mata), po ukończeniu przez niego nauki w szkole podoficerskiej;
3.    w korpusie szeregowych zawodowych – żołnierza służby kandydackiej, posiadającego ukończone gimnazjum, po odbyciu przez niego szkolenia wojskowego w ośrodku szkolenia.

Do służby kontraktowej można powołać:
 
1.    w korpusie oficerów zawodowych – oficera rezerwy, który posiada dyplom ukończenia studiów wyższych oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do służby;
2.    w korpusie podoficerów zawodowych – podoficera rezerwy, który posiada ukończoną szkołę średnią oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej;
3.    w korpusie szeregowych zawodowych – żołnierza rezerwy, który odbył czynną służbę wojskową oraz ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje albo umiejętności przydatne w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić służbę wojskową, oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.
 

Procedury powoływania do zawodowej służby wojskowej:
 
·    Żołnierz rezerwy zainteresowany pełnieniem zawodowej służby wojskowej zgłasza się do Wojskowego Komendanta Uzupełnień właściwego za względu na adres jego zamieszkania, który umożliwia mu zapoznanie się z przepisami normującymi przebieg zawodowej służby wojskowej i ustala z dowódcą jednostki wojskowej termin kwalifikacji dla kandydata.
·    Żołnierz rezerwy składa pisemny wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych lub podoficerów zawodowych w kancelarii WKU wraz z:
o    życiorysem,
o    odpisem skróconym aktu urodzenia,
o    odpisem lub kopią uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia,
o    zaświadczeniem  organu właściwego do wyznaczenia na stanowisko służbowe,
o    innymi dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje i uprawnienia. 
·    Wojskowy Komendant Uzupełnień kieruje żołnierza rezerwy do właściwej wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz, w zależności od potrzeb, podejmuje działania w celu uzyskania dla żołnierza rezerwy poświadczenia bezpieczeństwa,
·    Po spełnieniu wszystkich wymogów i podpisaniu kontraktu WKU kieruje żołnierza do pełnienia służby w jednostce wojskowej.